Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Fastlegen - økonomiske insentiver og medisinsk praksis

Roar Gjelsvik   
Roar Gjelsvik disputerer tirsdag 15. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Essays on physician behaviour: economic incentives and medical practice”

Fastlegen har en nøkkelrolle i det norske helsevesenet, både som portvakt og som agent for pasienten. Studier og forståelse av legers adferd er viktig for å sikre god kvalitet på tjenestene, samt en effektiv og rettferdig fordeling av ressursene i helsevesenet.

Doktorgradsavhandlingen tar for seg spørsmål knyttet til organisering og regulering av primærhelsetjenesten, herunder hvordan avlønningsordninger og endringer i disse påvirker legens medisinske praksis, hvordan ressurser fordeles mellom ulike pasientgrupper, og hvilke karakteristika ved primærhelsetjenesten som påvirker pasienters bytte av fastleger.

Avhandlingen består av fire artikler der de to første relaterer seg til økonomiske insentiver og medisinsk praksis. Den første artikkelen viser at en reduksjon i stykkprisbetalingen for laboratorietjenester utført på legekontoret fikk legene til å analysere færre prøver på legekontoret og sende flere prøver fra seg til sykehuslaboratoriene. Den andre artikkelen viser det at ulike former for avlønningsordninger kan bidra til ulik medisinsk praksis innenfor det samme helsesystemet, og at inkonsekvente endringer i stykkprisbetaling kan ha negative konsekvenser for kvaliteten på tjenestene ved at beste medisinske praksis ikke følges.

De to siste artiklene relaterer seg henholdsvis til fordeling av ressurser i primærhelsetjenesten mellom ulike pasientgrupper, samt etterspørsel etter helsetjenester. Den første artikkelen viser at leger tenderer til å gi pasienter med høy utdannelse lengre konsultasjoner og flere laboratorietester. Den siste artikkelen viser det er hovedsaklig faktorer ved pasientene selv som påvirker bytte av fastlege, mens faktorer ved legen synes å ha liten påvirkning. En tolkning av dette resultatet er at en fastleger i liten grad kan påvirke byttemønsteret til pasientene i primærhelsetjenesten ved å øke kvaliteten på tjenestene.

Personalia:
Roar Gjelsvik er født i 1975 og er bosatt i Fana. Han tok hovedfageksamen ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen i 2003. Roar var ansatt som forskningsassistent ved Rokkansenteret i perioden 2003-2005. Fra 2005-2009 har han vært ansatt som stipendiat ved Institutt for økonomi. Han er nå ansatt ved Konkurransetilsynet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.06.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: “Effects of financial incentives on equity and quality of health care: A critical review of theory and empirical evidence.”
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.06.2010, kl. 11:15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgate 1.

Kontaktpersoner:
Roar Gjelsvik, tlf: 92 62 37 91, epost: rgjelsvi@broadpark.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.