Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Det kostbare norske jordbruket

Ivar Gaasland   
Ivar Gaasland disputerer onsdag 22. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Essays on the inefficiency of Norwegian agricultural policy”.

På områder hvor markedene fungerer dårlig er det i fellesskapets interesse at det gripes inn med subsidier, avgifter eller reguleringer. I jordbrukssektoren er det fellesgoder som matvaresikkerhet, kulturlandskap og miljø som er støtteverdige, og ikke produksjon av mat i seg selv. Avhandlingen viser at norsk jordbrukspolitikk bryter med dette prinsippet for god ressursbruk. Ved hjelp av økonomiske modeller beregnes velferdstap knyttet til feilslått jordbrukspolitikk.

Ett av arbeidene viser at dagens støttesystem er lite treffsikkert i forhold til fellesgodene matvaresikkerhet og kulturlandskap. Mens disse best kan fremmes gjennom ulike former for arealstøtte, er store deler av jordbruksstøtten koblet til produksjonsvolum. Dette bidrar til å forringe kvaliteten på fellesgodene samtidig som produksjon og støttenivå blir for høyt. Ved en omlegging av jordbrukspolitikken anslås det at bare 40 % av dagens støttenivå er nødvendig få å sikre de nevnte fellesgodene.

Et godt eksempel på ressurssløsing finnes i melkesektoren. 10 % av melken eksporteres som ost og smør til priser som utgjør en brøkdel av produksjonskostnadene. Gjennom et komplisert utjevningssystem er eksporten finansiert av norske melkedrikkere. Den samfunnsøkonomiske kostnaden knyttet til utjevningssystemet utgjør 25 % av produksjonsverdien av melk (over 1 milliard kr årlig).

I tillegg til eksport- og produksjonssubsidier beskyttes bøndene med tollsatser på mellom 200 og 400 %. Summen av all støtten utgjør årlig om lag 20 milliarder kr (ca. 350.000 kr per årsverk). Verdens handelsorganisasjon (WTO) har som mål å få bort slik støtte, blant annet av hensyn til land som har fortrinn i jordbruksproduksjon som mange u-land. Norge motsetter seg dette sterkt. Modellanalysene viser at Norge kan tjene mye på at WTO lykkes med å liberalisere markedene for matvarer; gevinstpotensialet er beregnet til mellom 1.2 - 2.7 prosent av BNP.

Personalia:
Ivar Gaasland er samfunnsøkonom med cand. polit grad fra Universitetet i Bergen (1990) og jobber som Seniorforsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.09.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: “Agriculture's public goods and bads, and the WTO: current situation and what is at stake for the future”
Sted: Auditorium i Sjøfartsmuseet, Haakon Sheteligs plass 15.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.09.2010, kl. 13:15, Auditorium i Sjøfartsmuseet, Haakon Sheteligs plass 15

Kontaktpersoner:
Ivar Gaasland, tlf: 55959516 eller 93057733, epost: ivar.gaasland@snf.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post:mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.