Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Verdens største Addisonregister

Martina Moter Erichsen   
Martina Moter Erichsen disputerer fredag 11. juni 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Addison’s disease in Norway".

Addisons sykdom er en sjelden hormonmangelsykdom som ubehandlet leder til død. Svikt i binyrebarken gir mangel på kortisol og aldosteron. De fleste med Addisons sykdom har autoimmunitet som årsak til at binyrebarken blir ødelagt. En liten gruppe har en arvelig genmutasjon som medfører sykdommen.

I Bergen har vi opprettet verdens største Addisonregister med data og blodprøver fra 426 norske pasienter i alderen 18 til 86 år. Vi har kartlagt helse, medisinbruk, arbeidsførhet, autoantistoff og genetikk. Forekomsten av Addisons sykdom i Norge er 144 pr. million innbyggere. Selv om dette er en sjelden sykdom, hadde 10 % av pasientene en slektning med samme sykdom. Det ble funnet at en spesiell vevstype¬kombinasjon var vanlig hos dem som fikk sykdommen tidlig i livet. Mer enn halvparten av pasientene hadde andre autoimmune sykdommer; vanligst en stoffskiftesykdom. Diabetes type 1, vitiligo og vitamin B12-mangel fantes hos vel 10 % av pasientene. Addisonpasientene rapporterte nedsatt helserelatert livskvalitet, noe som også er påvist i andre mindre studier.

For å skaffe data om levealder og dødsårsaker, ble livsløpet for døde pasienter studert. Vi fant at levealder var redusert; mest for menn som gjennomsnittlig tapte 11 år. De som fikk sykdommen i ung alder var mest utsatt for tidlig død.

Blant kvinnene hadde nesten 7 % for tidlig menopause som uttrykk for svikt av kjønnshormoner. Kvinnene som deltok i en egen spørreskjemaundersøkelse om seksualitet og reproduksjon hadde ikke dårligere opplevelse av egen seksualitet enn en gruppe tilfeldig valgte kontrollkvinner. Addison¬kvinnene fikk færre barn enn bakgrunnsbefolkningen.

Gruppen med arvelig Addisons sykdom omfattet 24 familier som ble kartlagt klinisk og genetisk. Av 11 påviste genmutasjoner var 6 nye. Pasientregisteret er blitt en forskningsbase for basale studier, klinisk oppfølging og utprøving av nye behandlingsmetoder.

Personalia:
Martina Moter Erichsen er oppvokst i Bergen. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Bergen og er spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin samt indremedisin med spesialitet i endokrinologi. Hun har vært stipendiat ved UiB, finansiert av Helse Vest og Den norske legeforening. Forskergruppen er deltaker i Euradrenal, et europeisk forskningsprosjekt i EUs 7.rammeverk.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.06.2010, kl. . Oppgitt emne: "Arv og miljøfaktorers betydning for utvikling av autoimmune endokrinologiske sykdommer"
Sted: Stort Auditorium, Sentralblokken, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.06.2010, kl. 10:15, Stort Auditorium, Sentralblokken, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Martina Moter Erichsen, tlf: 55 97 56 53, epost: mmer@helse-bergen.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.