Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Risikofaktorer for astma og luftveissymptomer i innemiljøet

Trude Duelien Skorge   
Trude Duelien Skorge disputerer tirsdag 8. juni 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Indoor risk factors for asthma and respiratory symptoms in a general population”

Astma og symptomer fra lungene har økt betraktelig de siste 30 årene, både blant barn og voksne. Grunnen til dette vet man ikke sikkert per i dag, men det er mulig at innemiljøet kan ha en avgjørende rolle. Mennesker i dag tilbringer mer tid innendørs, enten hjemme eller på jobb.

Målet med avhandlingen var å studere sammenhengen mellom astma og symptomer fra lungene (hoste, oppspytt, piping i brystet og tungpust), og de tre risikofaktorene; mugg/fukt, passiv røyking og yrkeseksponering for ulike typer støv.

Avhandlingen er basert på en stor befolkningsundersøkelse, Hordalandsundersøkelsen, fra 1985-1996/97. Alle som deltok i studien besvarte spørreskjemaer om lungehelse, inneklima, røyking, utdannelse og yrkesliv. De fleste gjennomgikk også en klinisk undersøkelse med blant annet lungefunksjonsmålinger.

I Hordaland i 1996/97 hadde over halvparten av befolkningen ett eller flere symptomer fra lungene, og 6 % rapporterte at de hadde astma. I 1985 rapporterte til sammenlikning omlag 45 % om ett eller flere lungesymptomer og 3,5 % om astma. Blant de som var eksponert for passiv røyk, enten i svangerskap eller barndom, fant studien sterk økning i risikoen for å utvikle astma i voksen alder. Eksponering for mugg og yrkesrelatert støveksponering viste også økning i risiko.

Avhandlingen setter fokus på at innemiljøet vårt, både hjemme og på jobb, har til dels stor betydning for utviklingen av astma og symptomer fra lungene hos voksne, og at faktorer man blir eksponert for tidlig i livet kan bety mye for voksen lungehelse. Det er viktig å jobbe for å finne årsaken til astma og luftveissymptomer for å kunne forebygge utviklingen av disse. Antirøykkampanjer rettet mot gravide er et viktig forebyggende tiltak som bør prioriteres.

Personalia:
Trude Duelien Skorge (f. 1973) er født og oppvokst på Kongsvinger i Hedmark og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2000. Hun jobbet i perioden 2002-2006 som lege og forsker ved Lungeavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Siden 2006 har hun vært stipendiat ved Institutt for indremedisin, UiB. Hovedveileder har vært dr. med. Tomas Mikal Lind Eagan, biveiledere professor dr. med Per Sigvald Bakke, professor dr. med Amund Gulsvik og professor dr. philos Geir Egil Eide.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.06.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: “Linking indoor air exposures to airway disease outcomes in epidemiological research: A critical appraisal of the scientific literature.”
Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.06.2010, kl. 09:15, Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Trude Duelien Skorge tlf: 90 95 75 77, epost: trude.skorge@med.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.