Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Teori for høyenergetiske tungionereaksjoner

Yun Cheng   

Yun Cheng disputerer fredag 10. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Hydrodynamics and Freeze Out Problems in Energetic Heavy Ion Reactions"

Høyenergifysikk består i å forske på egenskapene og vekselvirkningene til elementærpartikler ved hjelp av energetiske reaksjoner. Feltet har utviklet seg både på den teknologiske siden med partikkelakseleratorer og den teoretiske siden, med teoretiske modeller av høyenergikollisjoner. Dette hjelper oss å forstå hvordan universet fungerer.

En høyenergireaksjon, eller tungionekollisjon, består av flere stadier. Den begynnende tilstanden, det ideelle kvark-gluon-plasma QGP, og den endelige utfrysningen, FO. Det ideelle kvark-gluon-plasma er en perfekt tilstand hvor egenskapene for materiens elementærpartikler kan utforskes, mens ved den endelige utfrysningen stopper reaksjonen opp, hele systemet kjøles ned, og de endelige partiklene kan oppdages i laboratoriet, slik at store mengder data kan samles.

I avhandlingen tar Cheng for seg utviklingen fra QGP til FO i et teoretisk perspektiv. Den hydrodynamiske modellen blir brukt til å beskrive parameterne, og kan deretter sammenlignes med eksperimentelle resultater. Cheng arbeidet med en generell beskrivelse av hvordan de ulike stadier i tungionekollisjoner kan sammenholdes i en teoretisk og forenklet metode. Videre ble en hybridmodell utviklet for å knytte den hydrodynamiske modellen og PACIAE-modellen sammen. Det teoretiske arbeidet gir et godt grunnlag for å utforske prosessene og egenskapene til disse elementære reaksjonene.

Personalia:
Yun Cheng ble født i Kina i 1977. Hun fikk en mastergrad i kondensert materiefysikk ved Huazhong universitet i Kina i 2001, hvor hun så arbeidet videre i fem år. Fra høstsemesteret i 2006 studerte hun ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen, hvor hun fikk en mastergrad i teoretisk- og energifysikk i 2007. Hun fortsatte studiene på doktorgradsnivå ved samme institutt, med økonomisk støtte fra Statens lånekasse for utdanning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.11.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Svarte hull"
Sted: Rom 366, Allégaten 55 (IFT)

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.2010, kl. 10:15, Auditorium 2, Realfagsbygget, Allegaten 41

Kontaktpersoner:
Yun Cheng, tlf: 55582709, epost: yuncheng.uib@gmail.com
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post:gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.