Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Arbeid-familiekonflikt en utfordring for europeiske mødre

Torill Bull   

Torill Bull disputerer tirsdag 9. november 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Combining employment and child care: The subjective well-being of single women in Scandinavia and Southern Europe”.

I doktorgradsarbeidet sitt undersøker Torill Bull hvordan kombinasjonen av yrkes- og omsorgroller påvirker subjektivt velvære - på folkemunne kalt lykke - hos enslige mødre og mødre i parforhold. Subjektivt velvære regnes som en kombinasjon av generell tilfredshet når man tenker gjennom livet (livstilfredshet), og av tilstedeværelse av positive følelser i dagliglivet. Bull ser på hvordan subjektivt velvære blir påvirket av arbeid-familiekonflikt, økonomisk stress og ulike typer hjelp og støtte fra omgivelsene. Betydningen av jobbkvalitet blir også vurdert. Ved sammenligning av mødregrupper fra Skandinavia og Sør-Europa blir regionale forskjeller belyst.

I begge regioner reduserte arbeid-familiekonflikt subjektivt velvære. Også økonomisk stress reduserte subjektivt velvære, mens det å ha en god samtalepartner og et aktivt sosialt liv hadde en positiv effekt.

Skandinaviske mødre kom positivt ut i de fleste sammenligninger med mødre i Sør-Europa. De rapporterte høyere subjektivt velvære, lavere økonomisk stress og høyere grad av støtte fra omgivelsene. Derimot rapporterte de skandinaviske mødrene om noe høyere nivå av arbeid-familiekonflikt, men denne forskjellen var liten.

Innen Skandinavia rapporterte enslige mødre lavere livstilfredshet, men like høy hyppighet av positive følelser, som mødre i parforhold. Enslige mødre opplevde klart sterkere økonomisk stress. Tilgjengelighet av støtte fra omgivelsene og grad av arbeid-familiekonflikt var lik i begge grupper. Generelt viste begge mødregruppene høy grad av livstilfredshet og positive følelser. Funnene blir diskutert i lys av perspektiver på velferdsstaten.

Analysene ble gjort på data fra den europeiske spørreundersøkelsen European Social Survey 2005.

Personalia:
Torill Bull er født og oppvokst i Bergen. Hun fullførte sykepleierutdannelse i 1987. I 2007 tok hun mastergrad i helsefag, studieretning helsefremmende arbeid og helsepsykologi ved HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. Doktorgraden er også gjennomført ved HEMIL-senteret.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.11.2010, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Exploring differences in well-being between single mothers in Scandinavia and Southern Europe with respect to gender roles, class and welfare state regimes."
Sted: Psykologisk Fakultet, Christiesgt. 12, Auditorium 130.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.11.2010, kl. 10:15, Psykologisk Fakultet, Christiesgt. 12, Auditorium 130.

Kontaktpersoner:
Torill Bull, tlf. 48072754/55583219, epost: torill.bull@iuh.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post:gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.