Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Varsling om kritikkverdige handlinger på arbeidsplassen

Brita Bjørkelo   
Brita Bjørkelo disputerer torsdag 26.8.2010 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Whistleblowing at work: Antecedents and consequences”

Varsling innebærer å si ifra om uetiske, ulovlige eller urettmessige forhold på arbeidsplassen. Til nå er de fleste studier av varsling foretatt i Nord-Amerika. Brita Bjørkelo sin avhandling bygger på kunnskapen fra disse internasjonale studiene og undersøker varsling i Norge.

Bjørkelos avhandling består av tre empiriske studier med ulike metodiske tilnæringer. Den første studien undersøker hvilke personkarakteristika som predikerer varsling, varslingens art, samt konsekvenser etter varsling i et landsrepresentativt utvalg av norske arbeidstakere. Den andre studien undersøker betydningen av personkarakteristika ved den som sier ifra i to store arbeidstakerutvalg. Den tredje studien undersøker varslingsprosessen og potensielle konsekvenser, inkludert konsekvenser for helse med utgangspunkt i et enkeltstående kasus ved bruk av intervju, psykologiske tester og skriftlige kilder fra prosessen.

Resultatene viser at varsling gjennomgående utøves internt og at varsling er relativt effektivt for å stoppe kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Personlige karakteristika, slik som jobbposisjon og væremåte har betydning for hvorvidt en ansatt varsler. Ansatte som varsler blir i hovedsak ikke belønnet eller straffet, men rapporterer gjennomgående lavere jobbtrivsel og blir i større grad mobbet enn andre ansatte. Når straff forekommer kan dette ha svært alvorlige helseeffekter for varsleren.

Bjørkelos doktorgradsarbeid viser at varsling er en verdifull og effektiv måte ansatte kan stoppe kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling bør derfor belønnes og fokus rettes mot å unngå at ansatte som varsler blir straffet, da straff etter varsling kan gi alvorlige helseplager.

Professor Ståle Einarsen og Professor Stig Berge Matthiesen har veiledet doktorgradsarbeidet.

Personalia:
Brita Bjørkelo (f.1976) er utdannet cand. psychol. fra Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen (2005). Etter å ha jobbet en periode som psykolog begynte hun i 2005 som vitenskapelig assistent ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. I perioden 2006-2010 har Bjørkelo jobbet som doktorgradskandidat ved samme institutt og vært tilknyttet forskningsgruppen Bergen Bullying Research Group/FALK (Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt). Bjørkelo er i dag ansatt ved Institutt for pedagogikk ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.08.2010, kl. 16:15. Oppgitt emne: ”Three key contributions, three key limitations, and three new research directions suggested by research on whistleblowing at work in Norway”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.08.2010, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Brita Bjørkelo, tlf: 55 58 88 66, epost: brita.bjorkelo@psysp.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post:mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.