Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Statsformasjon og tradisjon i Mosambik

Bjørn Enge Bertelsen   
Bjørn Enge Bertelsen disputerer fredag 16. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Violent becomings. State formation and the traditional field in colonial and postcolonial Mozambique”

Avhandlingen er en kartlegging av en rekke konfliktfylte dynamikker i forholdet mellom statsformasjon og det som kalles det tradisjonelle feltet i det koloniale og postkoloniale Mosambik. Gjennom å anvende et ikke-institusjonelt blikk på det statlige prosjektet i Mosambik viser Bertelsen hvordan dette artikuleres i møte med det tradisjonelle feltet. Videre viser Bertelsen hvordan dette blikket på staten nedenfra synliggjør voldelige dynamikker som ikke fanges inn av formelle og institusjonelle tilnærminger.

Avhandlingen viser også hvordan det tradisjonelle feltet må ses som et dynamisk og stadig endrende felt som på mange ulike plan aktualiseres og materialiseres på måter som utfordrer og destabiliserer det statlige prosjekt. Empirisk materiale som benyttes i avhandlingen omfavner blant annet relasjoner mellom hekseri, akkumulasjon og politikk og konfliktfylte aspekter ved innføring av desentraliseringsprosesser. Ved å anvende Gilles Deleuze teorier om det statlige prosjekt forstås ovennevnte dynamikker som at statsformasjon i Mosambik må forstås som kontinuerlige og uavsluttede prosesser – som ’violent becomings’.

Disse aspektene har i for liten grad vært anerkjent i studier av den postkoloniale staten. Avhandlingen kan derfor ses som et forsøk på å etablere nye perspektiver i forskningen på statsformasjon i Afrika spesielt og på postkoloniale kontekster generelt. Materialet som ligger til grunn for avhandlingen bygger på gjentatte og langvarige feltarbeid i urbane og rurale områder i og nær byen Chimoio i Manica-provinsen i Mosambik i perioden 1999 til 2008.

Personalia:
Bjørn Enge Bertelsen er født i 1972 og oppvokst i Vikebygd og Haugesund. Han avla embetseksamen ved det samfunnsvitenskapelige fakultet i 2002. Bertelsen arbeider i dag ved Uni Global og er også tilknyttet UiB gjennom særlig Institutt for sosialantropologi. Han har bakgrunn fra studier i historie og sosialantropologi og har under stipendperioden hatt sitt arbeidssted ved Senter for utviklingsstudier (nå Uni Global).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.04.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: "A tree without roots? The social life of the state in Mozambique"
Sted: Auditoriet i U.Pihls hus, Prof. Keysersgt. 1, ved det Samfunnsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.04.2010, kl. 10:15, Auditoriet i U.Pihls hus, Prof. Keysersgt. 1, ved det Samfunnsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen.

Kontaktpersoner:
Bjørn Enge Bertelsen, epost: Bjorn.Bertelsen@uni.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.