Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Prediksjon av gasshydrat problemer i oljerørledninger

Boris V. Balakin   
Boris V. Balakin disputerer mandag 21 juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Experimental and theoretical study of the flow, aggregation and deposition of gas hydrate particles”

Gasshydrat er et vann/gass-basert krystallinsk materiale som likner på is, men som er stabilt ved temperaturer over frysepunktet til is og ved høye trykk. Hydrat partikler kan være problematiske når de dannes i rørledninger under petroleumsproduksjon. De kan klistre seg sammen som våt snø og danne store klumper som kan plugge en hel rørledning eller avsettes på bunnen av røret og danne et fysisk hinder for fri strømning.

Risiko for plugging kan reduseres ved bruk av prediktive datamodeller. Slike modeller er laget og testet i doktorgradsarbeidet. Fokuset har vært på modeller som kan regne på størrelsen på agglomerater, det vil si samling av sammenklistrete hydratpartikler, og deres avsetninger under turbulente strømningsforhold i rørledningen. Modellen er sjekket mot resultater fra dynamiske strømningseksperimenter av gasshydrater i turbulent vannføring.

Personalia:
Boris V. Balakin er født i 1984 og oppvokst i Bryansk, Russland. Han har mastergrad i fysikk fra Moscow Engineering Physics Institute fra 2006. Siden september 2007 har han jobbet med doktorgraden i fysikk ved Universitetet i Bergen, i tett samarbeid med SINTEF Petroleumforskning, Statoil (tidligere Hydro) og Chevron.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.06.2010, kl. 13:15, Auditorium 2, Realfagbygget/Allégaten, 41.

Kontaktpersoner:
Boris Balakin, tlf: 46 83 67 64, epost: Boris.Balakin@ift.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.