Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Sosialt stress og subjektive helseplager

Mette Marthinussen Aanes   

Mette Marthinussen Aanes disputerer tirsdag 2. november for ph.d.-graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Poor social relationships as a threat to belongingness needs: Interpersonal stress and subjective health complaints – mediating and moderating factors”.

Det er sammenheng mellom problematiske og manglende sosiale relasjoner og subjektive helseplager i den generelle befolkningen. Disse helseplagene får ofte store kostnader for enkeltindividet og samfunnet i form av nedsatt fungering og ofte langvarige sykemeldinger.

Mette M. Aanes har studert de underliggende mekanismene som danner grunnlaget for denne sammenhengen. Hun viser til at problematiske og stressende sosiale relasjoner kan sees som en trussel mot vårt grunnleggende sosiale behov. Det blir argumentert for at det er den direkte trusselen mot tilhørigheten som gir stressreaksjoner og ikke nødvendigvis at faktisk utestenging finner sted.

Avhandlingen som er basert på Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) viser at manglede tilhørighet spiller en vesentlig rolle i sammenhengen mellom kronisk sosialt stress og subjektive helseplager. Det er videre påvist sterk sammenheng mellom sosialt stress, ensomhet, angstsymptomer, depressive symptomer og somatiske plager. I tillegg ble søvnvansker i form av forstyrret nattesøvn og tretthet på dagtid undersøkt i forbindelse med sosialt stress og ensomhet. Også her ble det funnet en betydelig sammenheng.

At ensomhet ble funnet å spille en så vesentlig rolle som påvirkende faktor i sammenhengen mellom sosialt stress og subjektive helseplager er et viktig bidrag til stressforskningen.

Mette M. Aanes’ doktorgrads arbeid konkluderer med at den sosiale helsen er svært viktig å ta vare på, og at det må settes inn tiltak som både ivaretar det sosiale, psykologiske og medisinske aspektet når man forebygger og behandler subjektive helseplager i befolkningen. Doktorgardsarbeidet er gjennomført med professor Maurice Mittelmark som veileder.

Personalia:
Mette Marthinussen Aanes (født 1966) har vært ansatt som stipendiat ved HEMIL-senteret, Det Psykologiske Fakultet, UiB. Aanes arbeider i dag ved Hemil-senteret og er i tillegg ansatt som førsteamanuensis II ved NHH.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.11.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: “Social factors and health: The good and the Bad”.
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.11.2010, kl. 10:30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Mette M. Aanes, tlf. 55583240, epost: mette.aanes@psyhp.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post:gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.