Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Hvordan styres øyeutviklingen på fosterstadiet?

Xiao-Feng Zhao   
Xiao-Feng Zhao disputerer fredag 19. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Exploring eye development in zebrafish using RNA interference and enhancer trapping"

Netthinnen i øyet inneholder en rekke forskjellige typer nerveceller som er organisert i flere lag og koblet sammen via synapser. Synsinntrykkene registreres av sansecellene (ulike typer stav- og tappeceller) og impulser fra disse føres videre til ganglieceller via bipolare celler. Fra gangliecellene sendes så signalene gjennom synsnerven til hjernen. Ved å klarlegge mekanismene som styrer utviklingen av netthinnen på fosterstadiet vil det bli mulig å forstå hvordan medfødte synsdefekter kan oppstå. Siden netthinnen i hovedtrekk har samme oppbygging hos mennesker og andre virveldyr kan ulike dyremodeller brukes til å studere utviklingsprosessen. I denne forskningen er sebrafisk, som gir spesielt gode muligheter til å utføre genetiske analyser, blitt en av de viktigste modellene.

Avhandlingen beskriver hvordan ny genoverføringstekniknologi kan brukes til merke bestemte nerveceller med fluorescerende markørprotein under utviklingen av netthinnen hos sebrafisk. Denne teknikken gir muligheter til å observere direkte i levende fiskelarver når og hvor slike nerveceller dannes. I tillegg kan metoden brukes til å identifisere og analysere funksjonene til gener som uttrykkes i de merkede cellene. Således omfatter avhandlingen identifisering av flere typer bipolare celler og viser at disse er fordelt i bestemte områder av netthinnen. Videre ble det identifisert et nytt regulatorisk gen som medvirker til å styre utviklingen av nerveceller i slike områder.

Avhandlingen gjør også rede for utprøving av en annen type teknologi som er basert på injeksjon av små RNA molekyler (siRNA). Slik RNA interferens (RNAi) kan generelt brukes til å forstyrre aktiviteten til bestemte gener i cellekulturer, men forsøkene på sebrafiskfostre viste at behandlingen med siRNA også forstyrrer funksjonen til andre små RNA molekyler (mikroRNA) som produseres naturlig i cellene. Forbedringer av denne RNAi teknologien kan trolig utnyttes i framtidige studier av øyeutvikling hos sebrafisk.

Personalia:
Xiao-Feng Zhao er født i 1976 og oppvokst i Kina. Han har mastergrad fra Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, Kina. I 2005 startet han arbeidet på doktorgraden ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved molekylærbiologisk institutt under veiledning av professor Anders Fjose.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.06.2009, kl. 10:15, VIL VITE, Bergen Vitensenter AS, Auditoriet, Thormøhlensgate 51

Kontaktpersoner:
Xiao-Feng Zhao, tlf 55584309, epost: xiaofeng.zhao@mbi.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.