Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Organisasjonsforskning opp av asken

Dag Wollebæk   
Dag Wollebæk disputerer fredag 4. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Change in Local Voluntary Associations."

Avhandlingen følger så godt som samtlige foreninger i Hordaland utenom Bergen i perioden 1980-2000 – et unikt datamateriale i verdenssammenheng. Wollebæk måtte påbegynne avhandlingen to ganger: Førsteutkastet gikk tapt da ambassaden i Damaskus ble påtent i protest mot Muhammed-karikaturene. I forordet påpeker Wollebæk ironien i at en avhandling om sivilsamfunnet ble ødelagt nettopp av mangelen på det samme: ”I et åpent, demokratisk samfunn kunne innholdet i og intensjonene bak karikaturene blitt forklart, kritisert og diskutert. Men Syria er alt annet enn et liberalt demokrati.”

Wollebæk viser at sterke og synlige frivillige organisasjoner bevarer og styrker den sosiale kapitalen: De viser oss at det lønner seg å samarbeide og å stole på andre. Det er troen på at organisasjoner er nyttige og viktige som skiller mest mellom mennesker med høy og lav sosial kapital, ikke hvor aktive man selv er i foreningslivet. Dette bryter med tidligere antakelser innen forskningen på sosial kapital. Norske organisasjoner er uvanlig sterke i internasjonal sammenlikning. Deres tydelige tilstedeværelse i samfunnslivet forklarer langt på vei hvorfor den sosiale kapitalen er høyere her enn i nesten alle andre land.

Men avhandlingen peker også på endringer i det lokale foreningslivet. Foreningene utfordrer i mindre grad enn før etablerte verdier i samfunnet. De arbeider oftere for medlemmenes interesser og sjeldnere for allmenne samfunnsformål. De er sjeldnere enn før del av nasjonale organisasjoner eller bevegelser. Det tradisjonelle organisasjonsmedlemskapet utfordres av nye og løsere tilknytningsformer.

Dette påvirker organisasjonenes samfunnsrolle. Analysene viser at medlemsrettede foreninger uten ambisjoner om samfunnsendring har mindre nytte av samarbeid med andre foreninger. Foreninger som ikke er del av nasjonale organisasjoner er mer sårbare, og dette bidrar til kortere levetid og økende utskiftning innen foreningslivet. Hvis foreningene vender seg innover og blir mindre synlige samfunnsaktører, kan dette også svekke deres evne til å vedlikeholde den sosiale kapitalen.

Personalia:
Dag Wollebæk (f.1974) er forsker ved Rokkansenteret i Bergen. Han har tidligere skrevet bøkene Frivillig innsats og Det nye organisasjonssamfunnet (sammen med Per Selle) samt et tjuetalls vitenskapelige artikler og bokkapitler.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.09.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Associational life in Norway in a European perspective: general trends and Nordic and Norwegian exceptions”
Sted: Ulrike Pihls hus, Prof. Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.09.2009, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Prof. Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Dag Wollebæk, tlf: 46433306, epost: dagwollebak@gmail.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.