Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Utdanning i en politisk kontekst

Kariane Westrheim   
Kariane Westrheim disputerer torsdag 26. februar 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Education in a Political Context. A study of knowledge processes and learning sites in the PKK.”

Avhandlingen baserer seg på en kvalitativ intervjuundersøkelse blant 16 medlemmer av den kurdiske frigjøringsbevegelsen Kurdistan Workers’ Party (PKK), og drøfter hvordan medlemmene opplever og artikulerer sin deltakelse ut fra et utdanningsperspektiv. Data blir analysert på bakgrunn av kritisk pedagogikk i tradisjonen etter Paulo Freire, samt Antonio Gramscis arbeider om politisk utdanning i politiske bevegelser.

Et sentralt fokus i avhandlingen er hvordan PKKs utdanningsprogram og praksis har påvirket den enkelte deltakers kunnskapsprosess og personlige utvikling. I nærmere 30 år har tusenvis av ungdommer fra Kurdistan, Tyrkia og Diaspora søkt til geriljaen eller til politisk, kulturelt og sosialt arbeid initiert av PKK. Mange rekrutter kom fra fattige lag av den kurdiske befolkningen, senere kom velutdannet ungdom fra Diaspora. Gjennom transnasjonal aktivitet har PKK som organisasjon utviklet seg i retning av en politisk og sosial bevegelse med forgreninger til mange land.

Siden stiftelsen i 1978 har PKK vært opptatt av å utdanne sine medlemmer. Tilgang til utdanning er ikke selvsagt i de kurdiske regionene, og for mange er PKK det nærmeste de kommer en utdanning. Spørsmålet som stilles er om en frigjøringsbevegelse kan betraktes som en skole og om den også kan representere en alternativ vei til kunnskap og personlig utvikling for dem som deltar.

PKK betrakter seg som en kunnskapsbevegelse, ikke ulik African National Congress (ANC). For å nå ut til sine medlemmer og til det brede lag av den kurdiske befolkning i Tyrkia og Diaspora, måtte PKK ta i bruk alternative læringssteder. I tre publiserte vitenskapelige artikler drøfter Westrheim betydningen av disse arenaene som ofte var de utilgjengelige kurdiske fjellene der geriljaen holdt til, blant politiske fanger i tyrkiske fengsler eller på gaten, der folk gjennom organisering og gjennomføring av politisk protest og demonstrasjon, lærte av hverandre.

Et gjennomgående funn i avhandlingen er at transformasjon av kunnskap og personlighet har bidratt til økende bevissthet om hvordan den undertrykkende politiske, sosiale og kulturelle situasjonen de selv og kurderne befinner seg i kan overvinnes. For mange av dem som har deltatt i PKK har organisasjonens utdanningsprogram skapt økt selvtillit, verdighet og følelsen av å ha ”blitt noen”.

Personalia:
Kariane Westrheim kommer fra Bergen. Hun har lang erfaring fra skole og PPT, og tok cand.polit. graden i 2001 ved Universitetet i Bergen. Siden 2002 har Westrheim vært tilsatt midlertidig i ulike engasjement ved Det psykologiske fakultet; først som universitetslektor, fra 2006 som stipendiat med professor Sølvi Lillejord som veileder. Fra høsten 2007 har Westrheim vært midlertidig tilsatt som førsteamanuensis ved Praktisk-pedagogisk utdanning, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.02.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Theoretical and methodological dilemmas in researching the educational practices of a militant movement like the PKK"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.02.2009, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Kariane Westrheim, tlf. 55588797, epost: kariane.westrheim@psyph.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.