Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Forandringer i kognisjon og luktesans ved aldring

Eike Wehling   
Eike Wehling disputerer torsdag 2. april 2009 for PhD-graden ved Universitetetet i Bergen med avhandlingen:

”Cognitive and olfactory changes in aging”.

Gjennom fire studier bidrar avhandlingen til å øke kunnskapen om metoder som brukes for å undersøke tidlige tegn på demens. I avhandlingen har Wehling undersøkt sammenhengen mellom normal genetisk variasjon og kognitiv funksjon i en gruppe pasienter rekruttert fra en hukommelsesklinikk. Videre er det undersøkt hvordan kognitive endringer i en gruppe friske middelaldrende og eldre (45 – 75 år) henger sammen med evnen til å identifisere lukter.

Avhandlingen viser at pasienter med en genetisk variant av apolipoprotein E (ApoE) som er forbundet med økt risiko for demenssykdom (ApoE ε4), viser svakere hukommelsesfunksjon enn pasienter som har andre varianter. I de øvrige studier undersøkes en annen kjent markør for demenssykdom, nemlig evnen til å identifisere lukter. Funnene viser at en luktidentifikasjonstest, som er utviklet og standardisert i Sverige, er egnet for bruk i norske populasjoner.

Videre viser resultatene at mange eldre ikke er klar over svekket evne til å identifisere lukt, og at disse menneskene ofte viser svekket hukommelses- og oppmerksomhetsfunksjon. Det kom også frem at luktidentifikasjon kan assosieres med forskjellige kognitive mål, avhengig av testens vanskelighetsgrad.

Gjennom fire studier bidrar avhandlingen til arbeidet med å finne fram til undersøkelsesmetoder som på et tidlig tidspunkt kan indikere en begynnende demenstilstand. Dette er viktig fordi det forventes at det vil utvikles behandlingsformer som kan hemme og forhåpentligvis også stoppe den videre sykdomsutvikling.

Personalia:
Eike Wehling er født og oppvokst i Nord-Tyskland. Hun ble utdannet ved Universitet i Kiel og Universitetet i Bergen og avla eksamen i Kiel i 2002. I perioden 2003-2008 arbeidet hun som doktorgradstipendiat ved Psykologisk fakultet, UiB. Wehling er for tiden ansatt ved Avdeling for fysikalsk og medisinsk rehabilitering, Haukeland Universitetssykehus og vil fortsette sitt forskningsarbeid fra september 2009.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.04.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Olfactory and Cognitive Impairment in Alzheimer's Disease"
Sted: Bjørn Christiansens hus, Christiesgate 12, 1. etg. Auditorium 130

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.04.2009, kl. 10:15, Bjørn Christiansens hus, Christiesgate 12, 1. etg. Auditorium 130

Kontaktpersoner:
Eike Wehling, 55 91 84 48, epost: Eike.Wehling@psych.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.