Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Effekter av glutamat på hjernefunksjon

Heidi van Wageningen   
Heidi van Wageningen disputerer torsdag 12. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”The role of glutamate on brain function”

Glutamat er et signalstoff i hjernen som er viktig for kognitive funksjoner. Ubalanse i glutamaterg funksjon er involvert i flere nevrologiske og psykiatriske lidelser som Alzheimers og schizofreni, som i tillegg ofte har kognitive problemer.
I avhandlingen har Heidi van Wageningen undersøkt betydningen av glutamat for kognitiv funksjon hos friske frivillige med bruk av funksjonell magnet resonans avbildning (fMRI) av hjernen.

Medikamentet memantin, som nedsetter påvirkning av glutamat i hjernen, ble brukt til å manipulere glutamatsystemet. Alle forsøkspersoner ble undersøkt delvis med og delvis uten påvirkning av memantin. For å undersøke effekter av memantin på atferd og nevronal aktivering ved en auditiv persepsjons- og oppmerksomhetsoppgave, som også involverer kognitive kontrollfunksjoner, ble to ulike hjerneavbildningsteknikker benyttet. fMRI som måler endring i blodgjennomstrømning i hjernen og MR-spektroskopi, som er en metode for måling av konsentrasjon av metabolitter i hjernen, deriblant glutamat og glutamin.

Resultatene viste at memantin hadde effekt på hjerneaktiveringen, men ikke på adferd. Når resultatene ble sammenlignet før og etter påvirkning av memantin, ble det påvist redusert aktivering i de områder i hjernen som er viktige for kognitive funksjoner som oppmerksomhet og impulskontroll, etter administrasjon av memantin. Videre viste funnene fra MR-spektroskopi undersøkelsen at den observerte reduserte aktiveringen i hjernen, var assosiert med reduserte nivåer av glutamat og glutamin i de samme områdene i hjernen.

Funnene i avhandlingen viser at glutamatsystemet er involvert i regulering av kognitive funksjoner som persepsjon, oppmerksomhet og så kalte kognitive kontrollfunksjoner. Det ble også vist at memantin kan brukes til å eksperimentelt manipulere glutamatsystemet for å undersøke sammenhenger mellom glutamat og kognitiv funksjon i hjernen. Avhandlingen viste også nytten av å bruke flere hjerneavbildningsteknikker når man skal undersøke effekter av medikamenter på kognisjon og at disse teknikkene kan komplimentere hverandre. Dette kan være av klinisk relevans for undersøkelse av kognitive funksjoner hos pasienter, og kan være viktig ved utvikling av nye medikamenter og ved undersøkelser av effekten av allerede eksisterende medikamenter på kognitiv funksjon ved nevrologiske og psykiatriske lidelser.

Personalia:
Heidi van Wageningen er født i 1976 og oppvokst på Hagland utenfor Haugesund. Hun er cand. scient. fra Universitetet i Bergen, 2003. Fra 2005 til 2009 har hun vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, og fMRI-gruppen i Bergen. Hun er nå ansatt som post-doc ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.11.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne: The role of glutamate in central nervous system disorders
Sted: Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Liesvei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.11.2009, kl. 10:30, Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Liesvei 91

Kontaktpersoner:
Heidi van Wageningen, tlf: 55586055, epost: heidi.wageningen@psybp.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.