Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Hva er så dyrt ved Parkinsons sykdom?

Corinna Vossius   
Cand. Med. Corinna Vossius disputerer 13.11.2009 for graden PhD ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Economic aspects of Parkinson’s disease

Avhandlingen undersøker hvilke faktorer som er spesielt kostnadsdrivende ved Parkinsons sykdom. Resultatene av våre undersøkelser viser at det er pleiebehovet i form av sykehjemsopphold som utgjør største parten av kostnadene ved denne sykdommen. Tiltak, som fører til at pasientene kan bo i eget hjem i stedet for å flytte på sykehjem, vil derfor ha en betydelig økonomisk gevinst.

Parkinsons sykdom er kjennetegnet ved skjelvinger, langsomme bevegelser, stivhet og holdningsendringer. Sykdommen kan hittil ikke helbredes. Behandlingen retter seg derfor mot symptomene. Sykdommen utvikler seg langsomt over mange år og mange pasienter vil etter hvert trenge hjelp med de daglige gjøremål.

Avhandlingen undersøker medikamentbruket i Norge og Tyskland og dessuten kostnadseffektiviteten av behandlingen hos nydiagnostiserte pasienter. Videre evaluerer den ressursbruk for opphold på sykehjem og innleggelser på sykehus sammenlignet med i den generelle befolkningen. Undersøkelsen viser at det kan være store forskjell i medikamentbruk i forskjellige land. Kostnadseffektiviteten i forhold til helsegevinsten lå innenfor aksepterte rammer, men var allikevel lavere enn forventet. Selv om Parkinson pasienter har en høyere sykelighet i forhold til normalbefolkningen førte det ikke til flere liggedager på sykehus. Men funnene tyder på at Parkinson pasienter kan ha mindre kreft og hjerte- og karsykdommer. Videre har Parkinson pasienter et fem ganger større behov for sykehjemsplasser enn den generelle befolkningen og merkostnadene for denne pasientgruppen i Norge var ca 1 milliard kroner per år.

Avhandlingen viser at økt pleiebehov hos kronisk syke vil være en stor utfordring for helsevesenet i de kommende år. Samtidig belyser den at identifikasjon av kostnadsdrivende faktorer og evaluering av kostnadseffektivitet er viktige aspekter ved behandling av pasienter. Arbeidene er publisert i velrenommerte internasjonale tidsskrifter.

Personalia:
Corinna Vossius er født og oppvokst i Tyskland. Hun utdannet seg til fysioterapeut og studerte deretter medisin ved Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt hvor hun ble cand. med. i 1995. Hun kom til Norge i 1999. Hun er forsker og lege ved Stokka Undervisningssykehjem og konstituert overlege ved Nevrologisk avdeling på Stavanger Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.11.2009, kl. 09:15. Oppgitt emne: Kostnader ved nevrologiske tilstander
Sted: Stavanger Universitetssykehus i Aulaen

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.11.2009, kl. 10:30, Stavanger Universitetssykehus i Aulaen

Kontaktpersoner:
Corinna Vossius, tel: 95181768, epost: voco@sus.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.