Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Lungesymptomer forbundet med dårlig livskvalitet

Marianne Voll-Aanerud   
Marianne Voll-Aanerud disputerer tirsdag 16. juni 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The Association of Respiratory Symptoms and Health-related Quality of Life in the General Population”

Helserelatert livskvalitet er et mål på hvordan fysisk og mental helse påvirker graden av velbefinnende. Ved siden av forekomst av sykdom og dødelighet er helserelatert livskvalitet et av de viktigste målene på helse i befolkningen.

Målet med avhandlingen var å studere sammenhengen mellom symptomer fra lungene (hoste, oppspytt, piping i brystet og tungpust), lungefunksjon og helserelatert livskvalitet.

Avhandlingen er basert på to store befolkningsundersøkelser, Hordalandsundersøkelsen fra 1985-1997, og Europastudien (European Community Respiratory Health Survey) fra 1991-2002. Begge studiene har undersøkt lungefunksjon, helserelatert livskvalitet og forekomst av luftveissymptomer i den generelle befolkningen.

I Hordaland i 1996/97 hadde over halvparten av befolkningen et eller flere symptomer fra lungene. Både lungesymptomer og lav lungefunksjon var forbundet med dårlig livskvalitet. Tungpust var det symptomet som så ut til å være tettest forbundet med redusert livskvalitet. Videre viste det seg at de som ble kvitt tungpusten i løpet av studieperioden hadde like god livskvalitet som personer som aldri hadde hatt tungpustsymptomer.

Det er mange som har symptomer fra lungene, men verken har diagnostisert astma eller KOLS. Resultatene fra Europastudien viste at personer med slike symptomer hadde like lav livskvalitet enten de hadde astma/KOLS eller ikke.

Avhandlingen setter fokus på at symptomer fra lungene har betydning for livskvalitet i hele befolkningen, ikke bare hos personer som har astma og KOLS. Å finne årsakene til og å behandle symptomer fra lungene er en stor og viktig oppgave for helsevesenet.

Personalia:
Marianne Voll-Aanerud (f. 1977) er født og oppvokst i Aurskog i Akershus og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2002. Hun jobbet i perioden 2004-2006 som lege og forsker ved Lungeavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Siden 2006 har hun vært stipendiat ved Institutt for indremedisin, UiB, lønnet av Samarbeidsorganet for Helse Vest. Hovedveileder har vært professor dr. med Per Sigvald Bakke, biveiledere dr. med. Tomas Mikal Lind Eagan og Tore Wentzel-Larsen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.06.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: “Astma og KOLS i befolkningen; forekomst, risikofaktorer, morbiditet og mortalitet.”
Sted: Stort auditorium, 3. etg sentralblokken Haukeland universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.06.2009, kl. 10:15, Stort auditorium, 3. etg sentralblokken Haukeland universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Marianne Voll-Aanerud, tlf: 482 84 624, epost: Marianne.Aanerud@med.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.