Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Sviktende fordøyelse ved diabetes

Mette Nåmdal Vesterhus   
Mette Nåmdal Vesterhus disputerer fredag 04. desember 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Monogenic diabetes and pancreatic exocrine dysfunction in mouse and man”.

Bukspyttkjertelen har to hovedfunksjoner: Å regulere blodsukkeret ved utskilling av insulin og å produsere fordøyelsesenzymer. De insulinproduserende cellene og de cellene som lager fordøyelsesenzymer (såkalte eksokrine celler), arbeider side om side i bukspyttkjertelen, men har vært oppfattet å fungere som to adskilte systemer. Det er velkjent at sykdommer knyttet til den eksokrine delen av bukspyttkjertelen, slik som f.eks. cystisk fibrose, kan påvirke de insulinproduserende cellene negativt og føre til diabetes. Vesterhus har undersøkt det omvendte forholdet, om diabetes kan lede til nedsatt funksjon av de eksokrine cellene, og hvordan dette problemet oppstår.

Pasienter med ulike former for arvelig diabetes, type 1 og type 2 diabetes ble undersøkt. I vel 15 % av pasientene ble det påvist nedsatt funksjon av de eksokrine cellene. Røntgenstudier viste at noen pasienter med arvelig diabetes og type 1 diabetes hadde mindre bukspyttkjertel enn friske individer. Den reduserte størrelsen kan skyldes nedsatt eller manglende insulinproduksjon og kan være med å forklare fordøyelsesproblemene som mange diabetespasienter opplever. Pasienter med en spesiell form for arvelig diabetes manglet største delen av bukspyttkjertelen, noe som tyder på at en forstyrrelse under fosterutviklingen gir opphav til både diabetes og nedsatt eksokrin funksjon. En annen gruppe pasienter med arvelig diabetes deltok i en behandlingsstudie med tilførte fordøyelsesenzymer. Resultatene i avhandlingen viser at slik behandling gir redusert fettutskillelse og bedring av pasientenes fordøyelsesbesvær.

Vesterhus har også undersøkt ulike musemodeller for bedre å forstå hvorfor kombinasjonen av diabetes og fordøyelsesproblemer opptrer. Disse studiene ble delvis utført under et års forskningsopphold ved Harvard Medical School i Boston. Blant annet ble et gen som koder for et fordøyelsesenzym, slått av i musene, noe som i enkelte tilfeller ledet til unormal blodsukkerregulering.

Personalia:
Mette Nåmdal Vesterhus (f. 1974) er oppvokst i Bergen, avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1999, og har fra 2002 arbeidet som lege ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Hun var 2005 til 2009 stipendiat ved Seksjon for pediatri, Institutt for klinisk medisin, UiB, inkludert et 12-måneders forskningsopphold ved Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School. Avhandlingen utgår fra Institutt for klinisk medisin, Gades institutt og Institutt for indremedisin.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.12.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: "New methods in ultrasonography of the pancreas"
Sted: Store Auditorium, Sentralblokken 3. etg, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.12.2009, kl. 10:15, Store Auditorium, Sentralblokken 3. etg, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Mette N. Vesterhus, tlf: 90 74 86 43, epost: mette.vesterhus@helse-bergen.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.