Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Smertebehandling hos kreftpasienter

Berit Taraldsen Valeberg   
Berit Taraldsen Valeberg disputerer tirsdag 20.01 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Pain, coping and barriers to pain management in outpatients with cancer”.

Mange kreftpasienter har smerter, noe som aktualiserer behovet for forskning. Det er viktig at forskningen også fokuserer på de psykososiale forhold ved smertene. Denne studiens hensikt var å kartlegge smerter, mestring og barrierer for smertebehandling hos polikliniske kreftpasienter.

Deltagere i studien var pasienter som kom til poliklinisk behandling eller kontroll. Det ble kartlagt om de hadde smerter eller brukte smertestillende medisiner. Av totalt 1790 pasienter hadde 21.4 % smerte. Totalt 217 pasienter ble inkludert i studien, og av disse hadde majoriteten brystkreft. De fleste var kvinner (75 %), 41 % hadde spredning av kreftsykdommen og 36 % mottok palliativ behandling.

Pasientene oppga ulike årsaker til smertene. Det viste seg at de som hadde smerter både på grunn av kreftsykdommen/behandlingen og på grunn av andre sykdommer var mer påvirket av smertene sine.
Ved å kartlegge barrierer for smertebehandling (som feiloppfatninger og holdninger til smertebehandling) ble det vist at pasienter med flere barrierer hadde sterkere smerter og fungerte dårligere. Kun 41 % av pasientene tok smertestillende medikamenter regelmessig som forskrevet. Menn fulgte anbefalte smerteregime i større grad enn kvinner. De pasientene som brukte sterke opioider, hadde lavere tro på egen mestring, og oppgav at smertelindringen var mer vellykket, fulgte anbefalte smerteregimer oftere.

En måte å identifisere i hvilken grad smerteintensitet påvirker pasientens liv er å inndele smerteintensiteten i ulike ”cut point”, f. eks. ved å skille mellom de pasientene hvor smerten påvirker funksjonen i mindre eller i større grad. I denne studien ble pasientene delt inn i to grupper på grunnlag av ”cutpoint” utregnet ved hjelp av gjennomsnittlig smerteintensitet og en funksjonsskala. De pasientene som hadde en smerte over 4 på en skala fra 0 til 10 (hvor 0 er ingen smerte og 10 er verst tenkelige smerte) fungerte dårligere. I denne gruppen var det flere kvinner, flere pasienter med gjennombruddssmerter og flere som hadde tilleggsykdommer. I tillegg hadde pasientene i denne gruppen flere barrierer for smertebehandling og lavere tro på egen mestring.

Hovedkonklusjonen i studien er at underbehandling av smerter fremdels er et problem, til tross for årelang oppmerksomhet fra klinikere og forskere. Imidlertid var forekomsten av smerter lavere i denne studien sammenlignet med tidligere studier. En stor del av smerten hos pasientene skyldtes andre forhold enn kreften. Under halvparten av pasientene tok ikke medisiner som foreskrevet og misforståelser i forhold til smertebehandling var et problem. Studien understøtter ellers tidligere forskning hvor de som har smerteintensitet på over 4 har smerte som påvirker dagliglivet og livskvaliteten i stor grad.

Personalia:
Berit Taraldsen Valeberg er født i 1955 og er oppvokst i Oslo. Hun fikk sin offentlige godkjenning som sykepleier i 1978 ved Ullevål sykepleierskole, ble anestesisykepleier i 1987 og avla Kandidateksamen i Sykepleievitenskap i 1998 ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som høgskolelærer/lektor på anestesisykepleieutdanningen siden 1990 først ved Ullevål sykehus så ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleieutdanning.

Avhandlingen utgår fra Seksjon for sykepleievitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB og Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleierutdanning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.01.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Sykepleierens betydning og ansvar for smertelindring
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.01.2009, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Berit Taraldsen Valeberg, tlf. 22 45 38 65, epost: berit.valeberg@su.hio.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.