Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Fra miljø til overlevelse hos ansjos- og tunfisklarver

Agurtzane Urtizberea   
Agurtzane Urtizberea disputerer mandag 5. oktober 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Fra miljø til overlevelse hos ansjos- og tunfisklarver.”

Fisk gyter store mengder egg, men bare noen få individer overlever det tidlige stadiet i livet, kalt larvestadiet. Sult og predasjon er de viktigste grunnene til den høye dødligheten til fiskelarver i havet. Data om rekruttering til fiskebestandene viser store variasjoner fra år til år, og dette kan forklares med antallet individer som overlever de tidlige stadiene i livet. Ansjosfiskeriene ble stengt i Biscayabukten i 2005 fordi estimert gytebestand var under kritisk biomasse. Når det gjelder tunfisk, så har disse bestandene vært ansett som overbeskattet siden 1982. Derfor er det svært viktig å studere hvilke prosesser som er de viktigste for overlevelse av fiskerlarver i disse to bestandene.

I avhandlingen benyttes matematiske modeller for å studere virkningene av varierende miljøbetingelser for ansjos- og tunfisklarver, og det undersøkes hva dette har å si for overlevelsen. Ansjoslarvene i havet rundt Balearene har en atferd hvor de vandrer opp fra det dype kalde vannet til de varme overflatelagene om natten. Modellen viser at denne vertikale døgnvandringen kan forklares som en avveining mellom vekst og overlevelse. De vandrer til dype og mørke vannlag om dagen for å unngå rovdyr, og til de varme overflatelagene om natten for å maksimere veksten.

Det finnes også ulike arter av tunfisklarver i områder med lav produktivitet rundt Balearene, og dette kan tolkes som en mekanisme for å unngå predasjon. Den fiskeetende atferden som tunfisklarver har i de tidlige livsstadiene åpner også opp for at de spiser andre tunfisklarver. Det er mulig at tunfisklarvenes overlevelse styres av kannibalisme eller predasjon. Rask vekst hos tunfisklarver kan være svært viktig for å unngå å ende opp som byttedyr for tunfisklarver fra andre kohorter.

Vi kan si at atferden til både ansjos- og tunfisklarver varierer, men at begge to viser en strategi for å maksimere vekst og unngå predasjon: Ansjoslarver utfører vertikal døgnvandring og tunfisklarver spiser sine søstre og brødre.

Personalia:
Agurtzane Urtizberea er født i 1979 og oppvokst i Donostia (San Sebastian), Spania. Hun er utdannet i matematikk (2003) ved Universitet i Baskerland. Hun har siden sommeren 2006 jobbet med doktorgraden ved Modelleringsgruppen, Institutt for biologi, under veiledning av Professor Øyvind Fiksen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.10.2009, kl. 10:15, Auditorium 4, Realfagbygget, Allégt. 41.

Kontaktpersoner:
Agurtzane Urtizberea, tlf 55584439, epost: agurtzane.urtizberea@bio.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.