Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Hvordan utdanne gode lærere?

Marit Ulvik   
Marit Ulvik disputerer mandag 14.desember 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Lærerutdanning som danning? Tre stemmer i diskusjonen”

Avhandlingen har fokus på lærerutdanning og på hvordan man blir en god lærer som handler til beste for elevene og deres læring og utvikling. Hva som er en god lærer, henger sammen med hva som er en god skole og et godt samfunn, og ulike interessegrupper kan ha ulike synspunkt. Ulvik ser derfor lærerutdanningen fra tre ulike perspektiv: lærerstudenters, elevers og nye læreres.

Å være en kvalifisert lærer handler om mer enn å mestre yrket rent teknisk. Lærere må stadig forholde seg til situasjoner der det ikke finnes ferdige løsninger og der de må utøve skjønn. Det er dette som er den store utfordringen for nye lærere, og som lærerne elevene setter pris på, behersker. Det er i møtet med det usikre at lærere tar sine profesjonelle valg og må ha et nødvendig handlingsrom. Ulvik konkluderer med at det da ikke er nok å trenes eller sosialiseres inn i yrket, eller å gå gjennom en utdanning rettet mot på forhånd definert læringsutbytte slik det i dag legges opp til i høyere utdanning. Lærerutdanningen må utfordre tradisjonen og også gi rom for det som ikke er målbart og kan planlegges på forhånd.

Målet med studien er å få en dypere forståelse for lærerutdanning og læreres profesjonelle kunnskap, her belyst gjennom ettårig praktisk pedagogisk utdanning (PPU) som studenter med fag fra universitetet tar for å bli lærere. Spørsmålet som stilles er: Hva kan bidra til en betydningsfull lærerutdanning? Dette kan ikke bare undersøkes empirisk, men er også et normativt spørsmål.

Ulvik peker på spenningen mellom to ulike forståelser av lærerutdanning. Internasjonalt er det et skille mellom utdanninger rettet mot gitte og målbare ferdigheter og utdanninger som bygger på danning som idé. Lærerutdanning forankret i danning vil i større grad verdsette læreres evne til å foreta selvstendige valg og ha som mål å utruste lærere utover dagen i dag. Avhandlingen bygger på et danningsperspektiv og vil gjennom dette utfordre et mer markedsorientert syn på utdanning som synes å være på fremmarsj, der lønnsomhet og økonomi har forrang fremfor mer humanistiske verdier.

Personalia:
Marit Ulvik er bosatt på Askøy og har jobbet som lærer og øvingslærer i grunnskolen i mange år. De siste ti årene har hun jobbet som universitetslektor i pedagogikk ved læreutdanningen på Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.12.2009, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Gi en redegjørelse av analysemåter i kvalitativ forskning, og drøft med utgangspunkt i en av disse hvordan forskerens subjektivitet virker inn på analysen."
Sted: Auditorium 130, Christies gt. 12.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.12.2009, kl. 10:30, Auditorium 130, Christies gt. 12.

Kontaktpersoner:
Marit Ulvik, tlf. 55 58 47 69, epost: marit.ulvik@iuh.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.