Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

En kritisk analyse av Gudmund Hernes' retorikk og politikk

Tom Are Trippestad   
Tom Are Trippestad disputerer fredag 15. mai for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Kommandohumanismen. En kritisk analyse av Gudmund Hernes' retorikk, sosiale ingeniørkunst og utdanningspolitikk."

Nasjonale og internasjonale evalueringer har vist at den norske skolen har hatt problemer med å nå egne mål om å fremme likhet og få ønskede faglige resultater. Disse resultatene kan bl.a. tolkes som konsekvenser av R-94 og R-97. Den norske skolen ble gjennom disse reformene en av de mest sentralstyrte skolene blant vestlige demokratier.

Avhandlingen gjør en kritisk analyse av den rollen og påvirkningen Gudmud Hernes` sosiale ingeniørkunst, retorikk og reformstrategier spilte i denne utviklingen. Analysen kritiserer en overdreven tillit til visjonært lederskap og sentralstyring. Analysen kritiserer samtidig mistilliten til deltakerdemokratiske tradisjoner og forhandlinger i utdanningssektoren som retorikken, den sosiale arkitekturen og reformstrategiene representerte. Særlig beskrives den politiske troen på sentralstyrt og kontrollert meningsdannelse ved hjelp av kulturarven og ved bruk av retoriske og estetiske innsikter fra humaniora. Analysen betegner dette som kommandohumanisme. Tekningen innebar sentral og strategisk kontroll over utdanningens mål og visjoner, læreplaner, fagplaner, lærebøker, innhold og undervisningsmetoder. Kommandohumanismen marginaliserte skolen og lærernes innflytelse over viktige faglige og pedagogiske faktorer. Samtidig kan man stille kritiske spørsmål til de innsikter myndighetene la til grunn og den kompetanse de i realiteten hadde for å innta en slik styringsposisjon.

En viktig konklusjon i avhandlingens analyse er at de retoriske strategiene, de sosiale konstruksjonene og de politiske metodene man brukte, også til dels undergravet de sentrale politiske og pedagogiske mål man ville oppnå.

Personalia:
Tom Are Trippestad er født i 1968 og har vokst opp i Haugesund. Han er Cand. polit. med hovedfag i pedagogikk fra Norsk Lærerakademi. Han har vært ph.d.-student ved Senter for vitenskapsteori (SVT), og tidligere tilknyttet Senter for europeiske kulturstudiers prosjekt "Det Nye" finansiert av NFRs Program for kulturstudier. Trippestad er ansatt ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.05.2009, kl. 09:30, Aud. B. Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9 i Bergen

Kontaktpersoner:
Tom Are Trippestad, epost: tat@hib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.