Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Å skape/kjønne kroppspolitikk

Tobba Therkildsen Sudmann   
Tobba Therkildsen Sudmann disputerer fredag 13. februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“(En)gendering body politics. Physiotherapy as a window on health and illness”

Målet med fysioterapibehandling er å øke opplevelsen av velvære og god helse. Når pasient og fysioterapeut møtes settes flere former for selvpresentasjon, forhandling og kommunikasjon i spill. For å få bedre kunnskap om dette møtet er en utvidet forståelse av lek - som samhandling, kommunikasjon og forståelse - konstruert som studiens teoretiske omdreiningspunkt.

I følge deltakerne i studien avhenger opplevelsen av helse og velvære først og fremst av at det skapes en god dialog med fysioterapeuten. Denne dialogen er dels kroppslig gjennom terapeutenes hender, og dels språklig gjennom tale, gester og tegn. Pasientene detaljplanlegger selvpresentasjon, og er nøye med renslighet, valg av undertøy, vanlig tøy, parfyme, smykker el. l. I tillegg planlegges nøye hva som sies, og hvordan, og hva som etterspørres. Sosiale institusjoner som kjønn påvirker hva som skjer og hvordan det forstås, det samme gjør de erfaringer og kunnskaper pasient og terapeut har.

Møter mellom pasienter og fysioterapeuter er skjøre situasjoner. Det helsefremmende potensialet kan gå tapt om partene ikke finner helt ut av det med hverandre, eller misforstår hverandre. Om dette skjer oppleves det som pinlig og flaut, eller skamfullt. Når pinlige situasjoner oppstår, og de ikke kan ignoreres eller ordnes, begynner man å le. Deltakerne forteller om mye latter i terapisituasjonene, og at latter og spøk gjør det lettere å håndtere kroppslig nærhet. Latter kan slik forstås som et tegn på forstyrrelser eller brudd i samspill og kommunikasjon. Deltakerne setter pris på humor og latter. Gjennom en nøye planlagt og utført handlingsstrategi; en kjønnet kroppspolitikk, legges likevel mye arbeid i at pinlige situasjoner ikke skal oppstå.

Smerte sees som handling, og viser tydelig hvordan kroppslig og språklig kommunikasjon, kjønn og selvpresentasjon settes i spill i et behandlingsmøte. Uavhengig av alder, kjønn og helse, velger mange pasienter å overskride og utfordre egne kroppslige grenser for viktige formål, selv om det fører til forverret smerte eller redusert funksjonsevne. Deltakerne forstås som aktive, kreative og kompetente sosiale aktører, som skaper nye ”kroppspolitikker” for å øke velvære eller nå egne mål. Gjennom å bryte med allmenne og helsefaglige forestillinger for hva man kan eller bør gjøre når man har en bestemt sykdom eller et bestemt helseproblem, skapes nye begrunnelser og redegjørelser for kroppens muligheter. Det skaper nye forestillinger som andre kan ta i bruk.

Studien baserer seg på gruppediskusjoner, situerte sosiale sammenkomster. De 48 gruppedeltakerne (alder 18-77) har samlet erfaringer med fysioterapi i forbindelse med idrettsskader, kroniske smerter, hjerte- og lungesykdommer, revmatiske plager, ulike fysiske funksjonshemminger og medisinsk uforklarte helseplager.

Personalia:
Tobba Therkildsen Sudmann er utdannet fysioterapeut fra Statens fysioterapihøgskole i Bergen og cand. polit fra Universitetet i Bergen. Forskningsarbeidet er finansiert av Høgskolen i Bergen. Hun er i dag studiekoordinator for mastergradsprogrammet i samfunnsarbeid ved Institutt for vernepleie og sosialt arbeid, Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.02.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Body politics og agency i det fysioterapeutiske behandlingsrommet - en analyse av begrepenes forklaringskraft”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologisk basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.02.2009, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologisk basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Tobba Therkildsen Sudmann, tlf 5558 5675, epost: tsu@hib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.