Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Gåtefull torsk

Petur Steingrund   
Petur Steingrund disputerer fredag 2. oktober for doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The near-collapse of the Faroe Plateau cod (Gadus morhua L.) stock in the 1990s: The effect of food availability on spatial distribution, recruitment, natural production and fishery”

Bestandsstørrelsen av torsk ved Færøyene har variert mye de siste tretti årene. I begynnelsen av nittitallet (1993) ble det kun landet 6 tusen tonn torsk, noe som førte til en alvorlig økonomisk krise på Færøyene. Fangsten økte imidertid til 40 tusen tonn på kun tre år. Denne utviklingen var helt uventet for såvel forskere som lokalbefolkningen.

Avhandlingen har som formål å forklare, hvordan dette kunne skje. Flere fiskeribiologiske dogmer måtte forkastes. For eksempel var det ikke noe samsvar mellom størrelsen på gytebestanden og mengden av deres avkom. I stedet var mengden av ungfisk (årsklassestyrken ved alder 2 år) bestemt av hvor stor torskebestanden var på tidspunktet da ungfisken var 2 år gammel. I tillegg ble årsklassestyrken bestemt av kannibalisme (stor torsk spiser små torsk) da ungfisken var 1 år gammel. Denne helt nye forklaringsmodellen kunne fullt ut forklare, hvorfor årsklassestyrken – og dermed bestandsstørrelsen av torsk – varierte som den gjorde.

Produksjonsforholdene i havet hadde stor påvirkning på torsken. Under gode forhold trakk den voksne torsken ut fra land og ga god plass til ungfisken inne ved land, som dermed ble tallrik. Under dårlige forhold vandret den store torsken inn mot land og skremte sannsynligvis ungfisken ut fra land, hvor den ble spist av andre torsk. Denne mekanismen synes å være spesiell for færøysk torsk. Produksjonsforholdene i havet påvirket også fangsten av torsk. Under dårlige forhold ble mye torsk tatt på line, mens interessen for lineagn minket betraktelig under gode forhold.

Avhandlingen konkluderer med at det ville vært fordelaktig å minske fiskedødeligheten. Da hadde torskebestanden blitt større og spredt seg mer til dype havområder, hvor mengden av føde er stor. I tillegg hadde tilgangen av ungfisk vært større. Samlet sett hadde dette resultert i større torskefangster.

Personalia:
Petur Steingrund er født i 1964 og oppvokst på Færøyene. Han er uddannet cand. scient. i 1993 innenfor studieretningen “Fiskeribiologi” ved Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi, Universitetet i Bergen. Han har siden 1995 jobbet på “Havstovan” på Færøyene, som svarer til Havforskningsinstituttet i Bergen. Doktorgraden har vært en del av arbeidet på “Havstovan”.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.10.2009, kl. 10:15, Høyteknologisenteret (datablokken, 2. etasje), Thormøhlensgate 55, Bergen.

Kontaktpersoner:
Petur Steingrund, tlf +298 353900, epost: peturs@hav.fo
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.