Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Multiresistent tuberkulosebakterie på fremmarsj

Ruth Stavrum   
Ruth Stavrum disputerer fredag 24. april 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Genotypic characterisation of Mycobacterium tuberculosis isolates from high TB-burden countries."

Tuberkulose (TB) er en infeksiøs sykdom som smitter via luft eller dråpesmitte, og er forårsaket av bakterien Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Per i dag er ca 1/3 del av verdens befolkning smittet og hvert år dør 2-3 millioner. TB kan behandles med antibiotika, men det har i den senere tid blitt registrert en alarmerende økning i forekomsten av resistente bakterier.

Målet med arbeidet har vært å bidra til å kartlegge genomisk diversitet blant Mtb-stammer fra 3 land med høy forekomst av TB; India, Myanmar og Sør-Afrika, og å beskrive genetiske endringer som kan ligge bak visse Mtb stammers økte evne til å framkalle sykdom og motstå behandling. Variasjonen i Mtb sitt genmateriale er begrenset, men kan gi utslag i bakteriens funksjon, som dens evne til å spre seg, motstå antibiotika og til å forårsake alvorlig sykdom. Enkelte genotyper (bl.a. Beijing) ser ut til å være spesielt sykdomsframkallende, sprer seg raskere og er oftere resistente enn andre genotyper.

Vi har vist at Beijing-familien er svært utbredt i Myanmar (31.9 %) og i Sør-Afrika (10.3 %), mens den i New Delhi, India kun utgjorde 4.6 % av alle stammene. Beijing-familien i Myanmar er også oftere multiresistent. Over halvparten av pasientene som var smittet med den mest vanlige stammen i Sør-Afrika (ST53), var smittet med to ulike Mtb-stammer, og en stor andel av Mtb-stammene i New Delhi har mutasjoner i gener som koder for resistens mot anti-TB antibiotika. Ved hjelp av helgenomanalyse påviser vi mange variasjoner i stammenes genom. Om endringene bidrar til økt evne til å framkalle sykdom eller utvikle resistens er ennå ikke kjent.

Gjennom arbeidet har vi vist at frekvens og diversitet av de forskjellige Mtb-familiene/stammene til en viss grad er geografisk betinget, noe som kan ha betydning for lokale tiltak for å bekjempe denne sykdommen. Samtidig kompliseres behandlingen av TB pga høy frekvens av dobbelinfeksjon (to ulike Mtb stammer) samt mutasjoner i gener som koder for resistens mot anti-TB antibiotika.

Personalia:
Ruth Stavrum er født i 1978 og oppvokst i Ålesund. Hun tok graden MSc i mikrobiologi ved Universitetet i Bergen i 2005 og startet deretter sitt PhD-prosjekt ved Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Bergen i 2006. Ruth Stavrum har vært stipendiat ved Gades Institutt, seksjon for mikrobiologi og immunologi og vært lønnet av Helse Vest. Prosjektet har også mottatt midler fra Norges forskningsråd og NUFU.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.04.2009, kl. 09:15. Oppgitt emne: “The contribution of genotyping in the control of tuberculosis”
Sted: Auditoriet på Barneklinikken.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.04.2009, kl. 12:15, BBB, Auditorium 2

Kontaktpersoner:
Ruth Stavrum, tlf 55 97 55 43, epost: ruth.stavrum@gades.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.