Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Myndiggjøring i selvhjelpsgrupper

Ingun Stang   
Ingun Stang disputerer onsdag 23. september 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Being in the same boat: An empowerment intervention in breast cancer self-help groups”

Kvinner som blir diagnostisert og behandlet for brystkreft kan oppleve sterke psykologiske reaksjoner, stress, sårbarhet og manglende opplevelse av å ha kontroll over eget liv. Støtte fra andre er derfor essensielt. Selvhjelpsgrupper som er basert på gjensidig støtte og hjelp, kan også fremme bemyndigelse/empowerment – opplevelse av å ha kontroll over eget liv og helse basert på egen styrke, egne evner og ressurser. Forskning om bemyndigelsesprosesser i selvhjelpsgrupper er mangelfull.

Studien inkluderte en empowerment intervensjon i selvhjelpsgrupper for kvinner operert for brystkreft. Hensikten var å undersøke hvordan gruppene kunne bidra til bemyndigelse, og hvordan bemyndigelsesprosessene tok form. Det ble igangsatt tre profesjonelt ledete grupper som fulgte etter hverandre i tid. Hver gruppe møttes ukentlig i halvannen time i ca. fire måneder. Data ble innsamlet gjennom tre gruppeintervjuer med hver gruppe. Totalt deltok atten kvinner – fire sluttet underveis.

Studien viste at selvhjelpsgruppene fremmet bemyndigelse uttrykt som læring gjennom bevisstgjøring, tilegnelse av kunnskap om sykdom/behandling, læring av andres erfaringer og oppdagelse av nye perspektiver i livet og hos seg selv. I varierende grad opplevde kvinnene bemyndigelse ved at gruppedeltakelsen ga dem styrke og kontroll, noe som førte til egenaktivitet for å forbedre sin livssituasjon. Den gjensidige støtten kvinnene opplevde var en viktig katalysator for bemyndigelsesprosessene. Støtten og opplevelsen av å være i samme båt, bidro til at de fleste opplevde et sterkt fellesskap basert på delte erfaringer, humor og latter. Men gruppedeltakelsen medførte også noe stress og negative opplevelser utløst av vansker med bl.a. samhandling og gruppeorganisering/-logistikk. Tross dette, overskygget de positive erfaringene de negative, og deltakerne anbefalte andre kvinner med brystkreft å delta i slike grupper. Funnene fra studien kan gi viktige bidrag til planlegging og gjennomføring av framtidige selvhjelpsgrupper for mennesker med kreftsykdom eller andre utfordringer i livet.

Personalia:
Ingun Stang (1956) er utdannet sykepleier (1983), har fra tidligere utdannelse i administrasjon og ledelse (1987), og embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo (1995). Hun har vært ansatt som høgskolelærer/-lektor ved avdeling for helsefag og Henær-senteret ved Høgskolen i Vestfold siden 1988. Stang har kompetanse og erfaring som veileder og har tidligere publisert en bok (1998) og et bokkapittel (2001) om bemyndigelse/empowerment. Hun har gjennom mange år holdt en rekke foredrag og seminarer om dette temaet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.09.2009, kl. 09:30. Oppgitt emne: "The application of empowerment theory in promoting coping with serious illness - a critical appraisal of the possibilities and limitations"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.09.2009, kl. 10:45, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Ingun Stang, tlf: 33 03 12 76, epost: IS@hive.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.