Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Ektepars erfaringer med å leve med leddgikt

Wenche Bjarnedotter Sørfonden   
Wenche Bjarnedotter Sørfonden disputerer tirsdag 17. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Det blir i familien – en kvalitativ studie av ektepars erfaringer med å leve med leddgikt:”

Doktoravhandlingen beskriver hvordan leddgikt virker inn på familielivet, på forholdet til omgangskrets og hvordan leddgiktpasienter og deres nærmeste mestrer de utfordringene sykdommen byr på i hverdagslivet.

Wenche B. Sørfonden har stilt to hovedspørsmål i avhandlingen ”Det blir i familien”: Hvordan erfarer ektepar hverdagen når en av dem rammes av leddgikt? Hvilke erfaringer har ektepar med helsetjenesten og hvilke forventninger har de til helsetjenestetilbud? Et hovedfunn i studien er at selv om den leddgiktrammede får mye informasjon fra helsevesenet, så opplever de informasjonen som mangelfull. Helsepersonell er mest opptatt av sykdommen som sådan, av symptomer og behandling, og mindre av helheten, utfordringene i hverdagen og den totale livssituasjonen. I følge informantene er møtet med helsepersonell et møte hvor innholdet i samtalen er rettet mot sykdom, behandling og effekt av behandlingsmetodene, mer enn mot behov for kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge sine liv best mulig.

I sin studie viser Wenche B. Sørfonden at en kronisk sykdom som leddgikt har en klar innvirkning på hele familien, og at helsepersonell må være i dialog med begge ektefellene for å bidra til mestring av og kontroll over hverdagen. Det er av stor betydning for pasienten og hans familie at helsepersonell tidlig i et sykdomsforløp samtaler med dem, og er åpen for spørsmål utover rene fakta knyttet til leddgikten.

Et gjennomgående tema i intervjuene er utfordringer som oppstår fordi den leddgiktrammede må oppgi aktiviteter familien tidligere har deltatt i. Slike opplevde tap av aktivitetsmuligheter innebærer psykiske belastninger, og en del av ”normaliseringen” vil være å finne nye aktiviteter for felles opplevelser. Ikke minst i denne sammenhengen er det viktig at helsepersonell er opptatt av, og oppdatert på, mer enn det rene sykdomsbildet og sykdomsforløpet.

Doktorarbeidet er en monografi og utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB. Hovedveileder har vært professor Kari Wærness, med professor Eva Gjengedal som biveileder.

Personalia:
Wenche B. Sørfonden (f.1955) er oppvokst i Kopervik, Ørnes og Bergen. Hun ble utdannet sykepleier i 1979 og cand. polit ved SEVU (UiB) 1996. Hun har både klinisk erfaring, undervisningserfaring og har siden 1999 også vært engasjert i pasient- og pårørende opplæring i forhold til etablering av LMS-sentere. Fra 2000 har hun vært medlem i referansegruppen for Najonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom, Aker Universitetssykehus HF. Sørfonden er i dag førstelektor ved Høgskolen i Bodø.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.11.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: Kronisk sykdom i et familieperspektiv. Hvordan kan sykepleiefaget bidra?
Sted: Auditorium B302, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.11.2009, kl. 10:15, Auditorium B302, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Wenche B. Sørfonden, tlf: 75 51 75 55, epost: Wenche.Soerfonden@hibo.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.