Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Emosjonelle problemer blant barn med oppmerksomhetsvansker

Lin Sørensen   
Lin Sørensen disputerer 4. juni 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Emotional problems in inattentive children – effects on cognitive control functions”.

Symptomer på oppmerksomhetsvansker inngår som et av kriteriene i en “Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder” (ADHD). Slike symptomer er imidlertid også vanlig å observere hos barn som ikke har en ADHD. Blant barn med oppmerksomhetsvansker blir det ofte rapportert om samtidige emosjonelle problemer som angst, men det er lite kunnskap om hvordan denne sammenhengen påvirker barns funksjonsnivå i hverdagen. Avhandlingen har studert sammenhengen mellom symptomer på oppmerksomhetsvansker og emosjonelle problemer blant barn som har deltatt i Barn i Bergen studien. Dette ble kartlagt ved hjelp av spørreskjema, intervju av foreldre og barn, og nevropsykologiske tester.

Funnene viser at både foreldre og lærere rapporterer en klar sammenheng mellom symptomer på oppmerksomhetsvansker og emosjonelle problemer. Barn med både oppmerksomhetsvansker og emosjonelle problemer, ble rapportert å ha betydelig mer vansker i forhold til skolefag og sosial omgang med venner, sammenlignet med barn som ble rapportert til å ha oppmerksomhetsvansker alene. En undergruppe av totalutvalget i Barn i Bergen ble undersøkt videre for å kartlegge kognitive kontrollfunksjoner, funksjoner som generelt sett er viktige for å regulere atferd. Samtidige emosjonelle problemer og oppmerksomhetsvansker ble funnet å nedsette evnen til å kunne bearbeide kompleks informasjon og evnen til å tenke fleksibelt. Videre ble det funnet at angst blant barn med ADHD ga mer vansker med å hemme sine impulser, å opptre fleksibelt og regulere sine emosjonelle uttrykk når de ble sammenlignet med barn med ADHD uten samtidig angst.

Avhandlingen utgår fra forskningsgruppen ”Research group for Biological and Medical Psychology” ved Det psykologiske fakultet og Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Region Vest. Professor Astri Lundervold og professor Kenneth Hugdahl har vært veiledere og avhandlingen ble finansiert av Helse- og Rehabilitering og Universitetet i Bergen.

Personalia:
Lin Sørensen er cand. psychol. fra Universitetet i Bergen, 2002, og har i perioden 2003 – 2008 arbeidet som doktorgradsstipendiat ved Avdeling for biologisk og medisinsk psykologi ved Det psykologisk fakultet. Hun har i denne perioden startet sin kliniske spesialistutdanning i klinisk nevropsykologi. Hun er i dag ansatt i en post-doc stilling ved Psykiatrisk divisjon, Psykisk helsevern for barn og unge, Helse Bergen, og ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.06.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Emotional problems, inattention, and cognitive control: How are they related?"
Sted: Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag (BB-bygget), Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.06.2009, kl. 10:15, Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag (BB-bygget), Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Lin Sørensen, tlf.: 55586207, epost: lin.sorensen@psybp.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.