Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Institusjonspsykiatriens spenningsfelt og motsetninger

Christine Øye   

Aina Skorpen   

Aina Skorpen og Christine Øye disputerer torsdag 27. august 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser”

Studien er basert på et ni måneders etnografisk feltarbeid på et norsk psykiatrisk sykehus på to ulike allmenn psykiatriske avdelinger i 2004, der både personalet og innlagte pasienter er informanter. Studien har beskrevet og analysert disse avdelingers miljøterapeutiske praksiser slik disse har utfoldet seg i avdelingenes dagligliv gjennom samhandlingsaktiviteter, gjøremål og hendelser.
Studien har påpekt hvordan medisinsk forskningsetiske retningslinjer som definerer innlagte psykiatriske pasienter som en sårbar gruppe ble en utfordring for etnografisk forskning i psykiatriske sykehus.

Avhandlingen belyser videre en rekke spenningsfelt og motsetninger mellom avdelingenes dagliglivstilrettelegging og de overordnete rammer og føringer personalet og pasientene omgis av. For det første synliggjør studien avdelingenes forsøk på å sosialisere og normalisere pasienter tilbake til livet utenfor sykehuset. Det argumenteres for at læringen som pasienten får som innlagt gjennom deltakelse i miljøets aktiviteter og gjøremål ikke nødvendigvis kan anvendes i livet utenfor institusjonen. For det andre påpekes det at det oppstår et spenningsfelt mellom brukermedvirkningens og miljøterapiens demokratiske forankring og sykehusets medisinskpsykiatriske behandlingsregime. Brukermedvirkningens og miljøterapiens demokratiske prinsipper blir tilsidesatt og spiller en underordnet rolle i avdelingenes daglig behandlingsvirksomhet. Studien viser en miljøterapi som fremstår som usystematisk og til dels uklar i sin ideologi og begrunnelser, og må betraktes som en støttefunksjon til det medisinske behandlingsregime. Det konkluderes med at det er nødvendig å utforske andre alternative måter å tilrettelegge pasientens dagliglivstilværelse på, og som må være mer i tråd med psykisk lidendes erfaringer og perspektiver og personalets faglighet og humanistiske idealer.

Personalia:
Christine Øye er cand. polit med sosial antropologi fra Universitetet i Bergen 1995. Har siden 1998 jobbet som høyskolelektor på høgskolen Stord/Haugesund og vært stipendiat samme sted fra 2004.
Aina Skorpen har hovedfag fra Universitetet i Tromsø i sykepleievitenskap i 1996. Hun har jobbet mange år som ansatt og leder i institusjonspsykiatrien og systemisk tilnærming, samt som dekan og høyskolelektor på Høgskolen Stord/Haugesund fra 1993 og stipendiat fra 2004.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.08.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne for Aina Skorpen: "En sammenlignende analyse av psykiatriske og samfunnsvitenskapelige perspektiver på sinnslidelser. Komplementaritet eller konflikt?"
26.08.2009, kl. 17:15. Oppgitt emne for Christine Øye: "Gjør rede for styrker og svakheter ved bruken av "emerging design" som metodisk tilnærming. Angi deretter hvordan denne metodiske tilnærmingen har påvirket de ulike deler av forskningen deres, spesielt i forhold til analyse- og fortolkningsprossen."
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.08.2009, kl. 09:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Christine Øye, tlf. 974 10 039, epost: christine.oye@hsh.no
Aina Skorpen, tlf. 412 17 243, epost: aina.skorpen@hsh.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.