Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Blandingsprosesser i havets grenselag

Anders Sirevaag   
Anders Sirevaag disputerer 9. januar 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Small-scale processes of the under-ice boundary layer”

I polare strøk er tilstedeværelsen av sjøis viktig for vekselvirkningen mellom hav og atmosfære. I tillegg til at isen bokstavlig talt legger et lokk på havet, spiller isens beskaffenhet og horisontale utbredelse en viktig rolle for blandingsprosessene i vannmassene under isen og for hvordan energi utveksles. Disse prosessene er viktige for eksempel når det gjelder hvor effektivt sjøis smelter.

I avhandlingen presenteres fire arbeider basert på målinger gjennomført vinterstid i havområdene rundt Svalbard og i Weddellhavet, Antarktis. Havstrømmene i disse områdene frakter store mengder varme og mye av denne varmen kan blandes oppover og smelte sjøis og/eller utveksles med atmosfæren. Denne vekselvirkningen er viktig for klimaet både lokalt og globalt.

Omblandingen i havet kontrollerer hvor effektivt varme transporteres gjennom grenselaget og opp mot isen. Men hvor fort is smelter er ikke bare avhengig av tilgjengelig varme i havet, men også hvor effektivt varme transporteres over grenseflaten mellom is og hav i forhold til salt, såkalt dobbeldiffusjon. I områder med stor smelting av is, viser det seg viktig å ta hensyn til denne effekten for å kunne estimere smeltingen riktig.

For områdene rundt Svalbard tar arbeidene for seg hvor stor den vertikale utvekslingen mellom hav og is er i de ulike områdene og i tillegg hvor mye varme som utveksles mellom de ulike lagene i havet. Dette har betydning for hvordan vannmasser på vei inn i Arktis modifiseres.

I Weddellhavet sørger kraftige vinder i området for hurtig drift av is. I avhandlingen studeres det hvordan isens drift påvirker omblandingen i grenselaget under isen basert på målinger gjort tett opp til isens underside.

Studien gir innsikt i prosesser som er viktige for samspillet mellom hav, is og atmosfære, både når det gjelder å forstå dagens klima og for å kunne beregne fremtidens klima.

Personalia:
Anders Sirevaag er født i 1976 og oppvokst i Haugesund. Han er utdannet cand. scient. i fysisk oseanografi ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen i 2003 og har siden arbeidet med doktorgraden ved Bjerknessenteret for klimaforskning og Geofysisk Institutt, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.01.2009, kl. 10:15, Auditorium, Geofysisk Institutt, Allégt. 70.

Kontaktpersoner:
Anders Sirevaag, tlf. 408 52 698, epost: anders.sirevaag@bjerknes.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.