Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Seksuell tabu i spansk språk og kultur

Annette Calvo Shadid   
Annette Calvo Shadid disputerer 20. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Análisis sociolingüístico sobre el tabú sexual en el español de Costa Rica” (sosiolingvistisk analyse av seksuell tabu i spansk i costa rica)

Studiet tar for seg noe av det mest interessante i spansk språkvitenskap, nemlig tabuord som har med kroppens ulike deler og seksualitet samt, seksuell adferd å gjøre. Det dreier seg om forskning på korrelasjonen mellom seksuelle tabuord og variabler som: kjønn, alder, utdannelse, opphav, i tillegg til, formell og uformell talemåte.

Studiet bidrar til å karakterisere den kommunikative adferden som finner sted hos spansktalende, i dette tilfellet - Costa Rica - i siste instans, en forståelse av den nasjonale identiteten og de verdiene som styrer latinamerikanerens syn på verden. Det er et bidrag til kunnskapen om det spanske språkets sosiale aspekter og om hispanistisk teoretisk sosiolingvistikk.

Studiet konkluderer i tillegg med at bruken av tabubelagt ordforråd varierer etter hvilket tema det er snakk om: det som dreier seg om kroppens deler og seksuelle handlinger blir mindre brukt enn de ord som er forbundet med seksuell aktivitet. Dette viser at det er mer tabubelagt å snakke om hva mennesker selv har eller gjør enn å ytre seg om andres seksuelle adferd, særlig hvis denne på noen måte er stigmatisert.

Personalia:
Annette Calvo Shadid er født i San José, Costa Rica, 1. februar, 1963. Hun har studert ved Universitetet i Costa Rica og Universitetet i Bielefeld, Tyskland. I 2004 var hun gjesteforeleser på Romansk Institutt ved Universitetet i Bergen. Hun har en stilling ved det Humanistiske Fakultetet ved Universitetet i Costa Rica, og leder lingvistikkprogrammet for forskere der. Hun har publisert flere artikler om forskjellige aspekter av spansk språkvitenskap.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
19.05.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Clasificaciones de las subordinadas circunstanciales en español análisis crítico"
19.05.2009, kl. 17:15. Selvvalgt emne: "Las semiconsonantes y semivocales en los diptongos del español: propuesta de análisis fonológico. (Glides in Spanish diphtongs: a phonological analysis)."
Sted: Seminarrom D, Dragefjellet skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.05.2009, kl. 09:30, Seminarrom D, Dragefjellet skole

Kontaktpersoner:
Annette Calvo Shadid, epost: ancalsha@hotmail.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.