Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Er tropiske fisk og virvelløse dyr tilpasset giftige alger?

Ronald Semyalo   
Ronald Semyalo disputerer 30. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “The effect of cyanobacteria on the growth, survival and behaviour of a tropical fish (Nile tilapia) and zooplankton (Daphnia lumholtzi).

Blågrønnalger eller cyanobakterier er svært alminnelige i næringsrike tropiske innsjøer. De er rike på proteiner og burde representere et viktig næringsgrunnlag for fisk og virvelløse dyr. Imidlertid er erfaringen fra undersøkelser i Europa og Nord-Amerika at cyanobakteriene bidrar lite i næringskjedene De er mer et hinder for næringsopptak enn det motsatte. Dette skyldes at cyanobakterier danner kolonier og tråder som er vanskelige å konsumere, særlig for små virvelløse dyr. I tillegg produserer de kjemikalier som kan være giftige (cyanotoksiner).

I tropiske innsjøer kan imidlertid cyanobakterier utgjøre en stor del av dietten til for eksempel fisk. Spørsmålet som stilles i denne doktoravhandlingen er om tropiske fisk og virvelløse dyr er bedre tilpasset til å spise cyanobakterier enn tilsvarende organismer på nordlige breddegrader. For å finne svar på dette ble det gjort felt- og laboratorieundersøkelser for å undersøke effekten av cyanobakterier på vekst, overlevelse og atferd hos dyreplankton og Nil tilapia som er en viktig kommersiell fisk.

Unge Nil tilapia og dyreplankton reagerte svært negativt på å bli foret med cyanobakterier i laboratorieforsøk. Dette var i overensstemmelse med tidligere undersøkelser. Når de likevel overlever og vokser i naturlige omgivelser tyder undersøkelsene på at de trolig selv unngår opptak av cyanobakterier når disse opptrer i koloniform.

Cyanotoksiner ble påvist i de tropiske innsjøene i Uganda som ble undersøkt. Likevel utgjorde cyanobakteriene den største delen av dietten til voksen Nil tilapia. Det syntes ikke som om dette hadde noen negativ effekt på fisken. I tarmen ble cyanotoksiner påvist i høye konsentrasjoner, men i fiskekjeøttet ble det bare funnet ubetydelige mengder. Dette tyder på fisken enten var i stand til bryte ned toksinene eller klarte å unngå å ta dem opp.

Personalia:
Ronald Semyalo er født i 1977 i Kampala, Uganda. Han tok mastergraden i mars 2003 i ” Fisheries and aquatic sciences” ved Makerere University, Uganda. Han har siden 2005 arbeidet på Institutt for Biologi, UIB med stipend fra Statens lånekasses kvoteprogram.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.10.2009, kl. 10:15, Aud 2, BIO, Realfagbygget

Kontaktpersoner:
Ronald Semyalo tlf 55582028 / 90292612, epost: Ronald.Semyalo@bio.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.