Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Gategutter på søken etter respekt

Sveinung Sandberg   
Sveinung Sandberg disputerer torsdag 23. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Symbolic capital and discursive practice in street culture”

Prosjektet er et kvalitativt og etnografisk studium av ungdommer og etniske minoriteter i gatebaserte rusmiljøer. Sentrale tema er kriminell gatekultur, narrative selvpresentasjoner, marginaliseringsprosesser for sårbar ungdom, rekruttering til tyngre rusmisbruk, salg av narkotika og strategisk bruk av vold. Relasjoner til hjelpeapparat og velferdsstat samt betydningen av populærkultur og hip-hop diskuteres også. En sentralt poeng er at marginaliserte grupper er i en kontinuerlig søken etter respekt, både gjennom forsøk på å erverve symbolsk kapital og gjennom kreativ lingvistisk praksis.

Å beskrive en gatekultur har vært viktig for studier av ungdomsgjenger, dopdealere og andre kriminelle. Avhandlingen bidrar med to nye begrep til denne litteraturen. Det første er gatekapital som beskriver kunnskapen og kompetansen i gatekulturen. Det viktigste er å kunne slåss og å ha teknisk og mytologisk kunnskap om illegale rusmidler, men det er også viktig å kjenne politiets rutiner for å unngå å bli arrestert. Gatekapitalen er kroppsliggjort og tar tid å lære, men gir både respekt i spesielle miljø og økonomisk gevinst. Det andre begrepet er gangsterdiskurs. Dette er en samling av fortellinger om hvor tøffe, smarte og seksuelt attraktive de unge guttene er. Både gatekapitalen og gangsterdiskursen brukes av sårbare og marginaliserte unge gutter for å få selvrespekt og respekt av andre. Gatekulturen er imidlertid ikke den eneste kulturelle påvirkningen for ungdommene. Søken etter respekt kan også gjøres gjennom appell til mer konvensjonelle verdier, spesielt i møte med hjelpeapparatet. Dette utfordrer en homogen forståelse av kultur, og åpner for at kultur heller må forstås med utgangspunkt i hvordan den gjøres i konkrete situasjoner.

Datamaterialet er deltakende observasjon og intervjuer med selgere av illegale rusmidler på gatemarkeder samt ungdommer som oppholder seg mye i Oslo sentrum. De viktigste informantene er unge menn med minoritetsbakgrunn.

Avhandlingen er en samling av fem artikler som alle er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrift. En av artiklene er antatt av British Journal of Sociology, et tidsskrift som ble nummer tre ved siste rangering av de mest innflytelsesrike tidsskriftene i sosiologi. I oktober publiserer Sandberg også boken ”Street Capital – Black cannabis dealers in a white welfare state” (med Willy Pedersen, Policy Press, UK). Denne er basert på deler av arbeidet med dr. graden.

Personalia:
Sveinung Sandberg ble født i Bergen i 1977. Han har studert sosiologi og statsvitenskap ved Universitetet i Bergen, University College Dublin, Boston College, og Northwestern University i Chicago. Sandberg tok Cand. Polit. graden i sosiologi ved Universitetet i Oslo i 2003. Siden var han forskningsassistent og timelærer samme sted før han i 2006 ble stipendiat ved Sosiologisk Institutt, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.04.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne: “The Limits and Possibilities of Ethnographic Methodology in Drugs Research.”
Sted: Auditoriet (Egget) på Studentsenteret ved UiB. Parkveien 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.04.2009, kl. 10:15, Auditoriet (Egget) på Studentsenteret ved UiB. Parkveien 1

Kontaktpersoner:
Sveinung Sandberg, Tlf: 922 16 331, epost: Sveinung.Sandberg@sos.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.