Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Liturgi og gudsspråk

Marit Rong   
Marit Rong disputerer tirsdag 30. juni 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Det liturgiske møte. Språk og gudsmetaforer i Den norske kirkes høymesse."

Avhandlingen er en flerfaglig studie av språket i Den norske kirkes høymesseliturgi. Arbeidet bidrar til en prinsipiell tenkning som gir støtte for å bruke et mangfoldig metaforisk språk om Gud og dermed også et mer inkluderende språk. Temaet ble først tatt opp av den feministiske kritikk på 1970-tallet, og er blitt ytterligere aktualisert i forbindelse med kirkens pågående liturgireform. Det liturgiske språket er viktig fordi det kan enten tilrettelegge eller stenge for relasjon mellom Gud og mennesker. Det spesielle og utfordrende ved det liturgiske møte er at det finner sted mellom en transcendent og en immanent part. Avhandlingen har utforsket kompleksiteten i dette møtet. I lys av oldkirkelig teologi diskuterer avhandlingen om dette møtet kan forankres i den treenige Guds innbyrdes møte, nærmere bestemt mellom Gud som ”Far, Sønn og Ånd”. Dette møtet kjennetegnes av gjensidighet og likeverd, ikke over- og underordning. Ulike metaforiske modeller som "Guds familie", "Guds rike" og "Kristi legeme" vurderes med sikte på mulighetene for bruk av andre gudsmetaforer enn de tradisjonelle gudsbenevnelsene.

Avhandlingen hevder at i stedet for å være et åpent og handlende språk, har språket om Gud blitt låst til bestemte læresetninger og antropomorfe forestillinger om Gud. Videre viser undersøkelsen at liturgiens språk om Gud er maskulint dominert, mens språket om mennesket er overveiende kjønnsnøytralt. Balanse oppnås ikke ved å ta i bruk et nøytralt språk om Gud ettersom dette virker både til å avpersonalisere Gud og til å usynliggjøre kvinner. Det argumenteres for å anvende et fyldigere språk der maskuline og feminine gudsmetaforer brytes mot hverandre i en metaforisk prosess. Personale, kjønnede gudsmetaforer er av stor betydning for menneskers mulighet til gudsidentifikasjon. Funnene i avhandlingen kan også anvendes på teologisk språk generelt, det være seg faglitteratur, lærebøker, salmediktning eller kristne barnebøker.

Personalia:
Marit Rong er født 1953 i Bergen. Hun er cand. theol. fra Det teologiske menighetsfakultet i Oslo og har pedagogisk utdanning fra Norsk Lærerakademi og Universitetet i Bergen. 1980-98 arbeidet hun som kateket og prest i Bergen. 1998-99 var hun Olavsstipendiat. Fra 1999 har hun vært tilsatt ved Høgskolen i Bergen, avd. for lærerutdanning, hvor hun nå er førstelektor. Hun har utgitt boken "Tale i bilder" (Verbum forlag 2004).

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.06.2009, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Marit Rong, tlf. 92448946, epost: marit.rong@hib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.