Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Lungekreft på Agder Sykehus i et uselektert pasientmateriale

Heidi Cathrine Berg Rolke   
Heidi Cathrine Berg Rolke disputerer tirsdag 10.11.2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Lung Cancer in Agder counties in Southern Norway – results from a three year unselected inclusion of patients with newly diagnosed lung cancer.”

Det finnes få detaljerte opplysninger om utredning og behandling av lungekreft i et uselektert materiale. I en prospektiv, epidemiologisk studie har vi kartlagt utredning og behandling, røykevaner, livskvalitet, angst, depresjon og behandlingstilfredshet hos alle (479) som har fått lungekreft i Agder 2002-2005.

9 av 10 som utvikler lungekreft i Agder har røkt hovedsaklig rulletobakk. Kun 4 % har aldri røkt. Røykere av rulletobakk har røkt 5 sigaretter færre per dag og 8 pakkeår mindre enn røykere av ferdigsigaretter når de utvikler lungekreft. Røyking av rulletobakk kan være forbundet med opptil 13 ganger økt risiko for lungekreft sammenliknet med vanlige sigaretter.
51 % kontakter lege innen 3 uker fra første tegn på kreften og primærlegen henviser halvparten til utredning innen 3 uker fra første kontakt. Sykehuset stiller diagnosen og starter behandling hos 6 av 10 innen 4 uker.

Pasientene angir dårligere livskvalitet enn i store internasjonale studier. 25 % lider av angst/depresjon og angir dårligere livskvalitet enn dem uten psykiske plager, men bedring etter første behandling.

De som kunne opereres for kreften var mer fornøyde enn de som fikk cellegift eller strålebehandling. Mer enn 2/3 ville trolig valgt samme behandling igjen.
Studien tyder på at rulletobakk sannsynligvis gir enda høyere risiko for utvikling av lungekreft enn tidligere kjent. Bruken av rulletobakk kan forklare mye av den høye lungekreftforekomsten på Sørlandet, men statistikk på detaljerte røykevaner finnes ikke, og tobakksprodusentene vil ikke røpe sine salgstall. Utredningstiden ved Sørlandet Sykehus er litt lenger enn i svenske og britiske anbefalinger, men norske retningslinjer mangler. Studien har resultert i effektiviseringstiltak som reduserer utredningstiden. Pasienter med lungekreft er i stor grad plaget av angst/depresjon og har dårligere livskvalitet enn i tidligere studier. Pasienttilfredshet etter utredning og behandling for lungekreft ved Sørlandet Sykehus synes god.

Personalia:
Heidi Cathrine Berg Rolke er født og oppvokst i Oslo. Hun er spesialist i indremedisin og lungesykdommer, og ansatt som overlege ved medisinsk avdeling, Sørlandet Sykehus HF Kristiansand.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.11.2009, kl. 09:15. Oppgitt emne: Kvalitetsindikatorer for utredning og behandling av lungekreft
Sted: Auditoriet, Armauer Hansen Hus, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.11.2009, kl. 11:15, Auditoriet, Armauer Hansen Hus, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Heidi Cathrine Berg Rolke, tlf: 38073332, epost: heidi.rolke@sshf.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.