Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Strålingstolerant utlesningselektronikk for ALICE-eksperimentet ved CERN

Ketil Røed   
Ketil Røed disputerer 11. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Single Event Upsets in SRAM FPGA based readout electronics for The Time Projection Chamber in the ALICE experiment"

Ved utgangen av november klarte Large Hadron Collider (LHC) utenfor Genève å akselerere partikler til høyere energier enn noen annen maskin i verden har vært i stand til å oppnå. LHC er en 27 km lang partikkelakselerator som kan akselerere partikler til hastigheter tett opp til lysfarten, for så å la dem kollidere i gitte eksperimentpunkt. I slike kollisjoner kan man studere hvordan kjernematerien oppfører seg ved høyere energier og tettheter enn man tidligere har hatt mulighet for, en tilstand man antar at universet vårt var i kort tid etter ”Big Bang”. ALICE er et av de fire hovedeksperimentene ved LHC, og er bygget spesielt for å studere kollisjoner mellom tunge ioner.

Røed tar blant annet for seg en risikoanalyse relatert til bruk av programmerbare logiske kretser i strålingsmiljøet som oppstår når tunge ioner kolliderer i ALICE-eksperimentet. Dette arbeidet omfatter strålingstester for å undersøke hvor følsomme kretsene er og Monte Carlo-simuleringer for å beregne både hvilken type stråling, og hvor store mengder av denne strålingen kretsene vil bli utsatt for i ALICE-eksperimentet. Beregninger som er gjort viser at det er en reell sannsynlighet for at funksjonelle feil vil kunne oppstå på grunn av stråling. En omfattende del av avhandlingsarbeidet har derfor vært å utvikle og teste løsninger som begrenser omfanget av denne type feil. Et viktig resultat av dette arbeidet er at løsningene som er tatt i bruk tillater anvendelse av konvensjonelle programmerbare logiske kretser i strålingsutsatte miljø. Resultatet vil kunne ha betydning for valg av utlesningselektronikk for framtidige oppgraderinger av LHC og nye eksperiment i høyenergifysikk.

Personalia:
Ketil Røed er født i 1977 og oppvokst i Bergen. Han er utdannet høgskoleingeniør i elektronikk ved Høgskolen i Bergen 2000, og cand. scient. i fysikk ved Universitet i Bergen 2004. Han er nå ansatt ved CERN i Genève.

Arbeidet med avhandlingen har vært finansiert gjennom en stipendiatstilling ved Høgskolen i Bergen, avdeling for ingeniørutdanning. Det er utført i samarbeid med Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen, og har vært en del av forskerskolen "Development and Application of Intelligent Detectors". Deler av arbeidet har også vært utført som et syv måneders forskningsopphold ved IBM T.J. Watson Research Center i Yorktown Heights, New York. Oppholdet ble finansiert av et forskningsstipend fra Norges Forskningsråd under Leiv Eiriksson mobilitetsprogram.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.12.2009, kl. 13:15, Auditorium 2, Realfagsbygget.

Kontaktpersoner:
Kjetil Røed, tlf: +41 22 76 78165, epost: ketil.roeed@cern.ch
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.