Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Mer effektiv dataoverføring

Mohammad Ravanbakhsh   
Mohammad Ravanbakhsh disputerer 16. desember for PhD-graden ved Universitetet i
Bergen med avhandlingen: “Towards Optimal Data Transmission by Network Coding”.

Informasjon overføres gjennom datanett i form av datapakker som sendes fra en nettverksnode (det vil si, en spesialdatamaskin for bruk i datanett) til neste, langs en rute fra opprinnelig avsender til endelig mottaker. Ravanbakhsh har studert nettverkskoding; et nytt paradigme for datakommunikasjon. I motsetning til tradisjonelle datanett, der nettverksnoder sender videre essensielt umodifiserte pakker, tillater nettverkskoding at nettverksnodene kombinerer innholdet i mottatte pakker (kanskje fra forskjellige sendere) før de sendes videre til neste node. Kommunikasjonsprotokoller basert på nettverkskoding gir håp om betydelig økt effektivitet i fremtidige datanett, spesielt i nettverk der de enkelte linkene har begrenset kapasitet, for eksempel trådløse nett.

Avhandlingen tar opp forskjellige aspekter ved nettverkskoding, inkludert energieffektivitet, forsinkelse og køteoretiske egenskaper for nettverksnodene, og sikkerhet.

Personalia:
Mohammad Ravanbakhsh ble født i Kermanshah, Iran, i 1980. Han mottok Bachelor-graden fra Tehran Islamic Azad University, Iran (1998), og graden Master of science fra Shahid Beheshti University, Iran (2002). I januar 2007 startet han PhD-studiene ved Universitetet i Bergen, hvor han har hatt arbeidsplass ved Selmersenteret ved Institutt for informatikk gjennom NFR-prosjektet OWL (Optimization Techniques in Wireless Networks.)

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.12.2009, kl. 10:15, Stort auditorium (2144), HIB, Thormøhlensgt. 55.

Kontaktpersoner:
Mohammad Ravanbakhsh, epost: mohammad.ravanbakhsh@ii.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.