Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Oljeutvinning fra karbonatreservoarer

Shahram Pourmohammadi   
Shahram Pourmohammadi disputerer torsdag 17. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Waterflood Efficiency and Single-Phase Flow Properties of Carbonate Porous Media.”

Karbonatreservoarer (kritt og kalkstein) antas i dag å inneholde mer enn 50 % av verdens oljereserver. Den potensielle økonomiske verdien av å forbedre kunnskapene om fluidstrømning i disse reservoarene er derfor svært stor. Karbonatreservoarer er ofte mye mer heterogene enn sandsteins-reservoarer, på grunn av karbonatenes biologiske opphav og lokale avsetning. Diagenese kan i tillegg forårsake selektiv oppløsning, noe som øker heterogeniteten ytterligere.

Effektiv oljeproduksjon avhenger av gode modeller for hvordan olje beveger seg i et oljereservoar. Et oljereservoar består av bergarter som inneholder et nettverk av små væskefylte hulrom kalt porer. For å lykkes med oljeproduksjon er det avgjørende å kunne identifisere og forstå de viktigste mekanismene som påvirker utvinning. Blant de viktigste egenskapene for å kunne beskrive strømning av olje i et reservoar er størrelsen på porene og fordeling av olje og vann i porene.

Pourmohammadi har studert strømningsegenskaper til forskjellige karbonatporeklasser. Resultatene har vist at man kan få høy oljeutvinning selv ved svært lave permeabiliteter. Det er utført en stor sammenligning av statiske fysiske parametre sammenlignet mot enfase og tofase strømningsegneskaper. Eksempelvis har sammenheng mellom dispersjonsegenskapene og poreklassene blitt undersøkt. Tilsynelatende har parametere som heterogenitet, fukt og permeabilitet størst innvirkning på utvinningsgraden.

Personalia:
Shahram Pourmohammadi er født i 1979 og kommer opprinnelig fra Iran. Han er utdannet cand. scient. i petroleumsteknologi fra NTNU i 2005. I arbeidet med doktorgraden har han vært knyttet til Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR) og Institutt for fysikk og teknologi med professor Arne Skauge som veileder. Pourmohammdi er i dag ansatt ved Weatherford. Avhandlingen har vært støttet av Statoil.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.2009, kl. 09:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41.

Kontaktpersoner:
Shahram Pourmohammadi, tlf: 45 24 96 65, epost: Shahram.Pourmohammadi@wftpc.com
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.