Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Ny prognosemarkør ved hjerteinfarkt

Volker Pönitz   
Overlege Volker Pönitz disputerer fredag 6. november 2009 for PhD-graden med avhandlingen ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Studies on risk prediction in patients with chest pain and associations of the contact system to coronary heart disease, with reference to specific forms of activated Factor XII".

Hensikten med avhandlingen har vært å undersøke om aktivert faktor XII (XIIa) i en blodprøve hos hjertepasienter kan forutsi risikoen for fremtidige hjerteinfarkter og død. XIIa har en sentral plass i kontaktsystemet og er av betydning for blodproppsdannelse. Men Xlla har også innflytelse på andre prosesser som betennelse, blodproppsoppløsning og komplementsystemet som regulerer betennelsesprosesser i kroppen.

Nyere data viser at XIIa er knyttet til koronar hjertesykdom, og at høye XIIa verdier målt etter et hjerteinfarkt øker risikoen for utvikling av nye infarkter senere i forløpet. Dyrestudier tyder på at XIIa kan ha årsakssammenheng med selve blodproppdannelsen i hjertekarene.

I motsetning til tidligere antakelser, foreligger XIIa i flere forskjellige subformer i blodet og er delvis bundet til proteiner, lipider og celler. Målsettingen med studien var å undersøke den prognostiske verdien av XIIa`s forskjellige former hos pasienter innlagt med brystsmerter og hjerteinfarkt.

I dette PhD arbeidet ble 871 pasienter undersøkt i forbindelse med innleggelse med hjerteinfarkt-suspekte brystsmerter. Blodprøver for bestemmelse av forskjellige former av XIIa ble tatt ved innleggelsen og pasientene ble fulgt opp i 2 år.
Oppfølging viste at høye verdier av spesielt en form av XIIa (XIIaA), som representerer hovedsakelig det fritt sirkulerende XIIa i blodet, ga sterkt økt risiko for død i løpet av oppfølgningstiden.

Denne risikoøkningen var til stede i hele populasjonen, men overraskende mest tydelig hos pasienter innlagt uten et fullt utviklet infarkt. Undersøkelsen bekrefter XIIa’s potensiale som risikomarkør hos infarktpasienter, og den nye formen av XIIa har forbedret den prognostiske yteevnen. Utover dette tyder resultatene også på en potensiell betydning av XIIa som risikomarkør hos pasienter uten allerede etablert hjerteinfarkt, og at XIIas forskjellige former bidrar til en mer nøyaktig risikostratifisering av pasienter med brystsmerter.

Personalia:
Volker Pönitz (f. 1969) avla cand.med.-graden ved Universität zu Lübeck 1998. Han ble spesialist i hjertesykdommer i 2009, og arbeider som overlege ved kardiologisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.11.2009, kl. 15:00. Oppgitt emne: Evidence based practice of anticoagulation therapy in heart disease
Sted: Aulaen, 2. Etasje, Stavanger Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.11.2009, kl. 10:00, Aulaen, 2. Etasje, Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Volker Pönitz, tlf: 91820269, epost: volker.poenitz@lyse.net
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.