Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Megleres ansvar for innbydelse til aksjetegning

Olav Fr. Perland   
Olav Fr. Perland disputerer fredag 2. oktober 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Tilretteleggeransvar – Verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner”

I årene frem til 2008 ble det hentet inn rekordstore summer til norske aksjeselskaper. Fra finanskrisen høsten 2008 har det blitt økt fokus på ansvar for informasjon i kapitalmarkedene. Avhandlingen behandler spørsmålet om erstatningsansvar for meglere (tilretteleggere) ved plassering av aksjeemisjoner. Det er få eksempler i rettspraksis på at meglere har blitt erstatningsansvarlige for innbydelse til aksjetegning. Gjennomgangen i avhandlingen viser at det likevel gjelder et strengt ansvar for tilretteleggere. Ansvar er aktuelt når megleren ikke oppfyller sine ulike plikter. Et viktig tema for avhandlingen er derfor å kartlegge hvilke plikter som gjelder. Pliktene er mangeartede og knytter seg særlig til informasjonen som formidles og til håndteringen av emisjonsprosessen.

Tilrettelegger er en mellommann mellom selskapet som utsteder og investorene som tegner aksjene. Meglernes strenge ansvar har særlig sammenheng med de forventninger som investorer normalt har til profesjonell kvalitetssikring i prosessen. Tilretteleggere har omsorgsplikter overfor investorene. Dette er blant annet en viktig forutsetning for investorenes tillit til opplysningene i prospekter. Erstatningsansvar for informasjonsfeil er bare aktuelt dersom disse feilene gjelder vesentlige forhold.

Avhandlingen viser at det gjelder en selvstendig undersøkelsesplikt for tilrettelegger. Tilrettelegger skal kvalitetssikre den informasjonen som formidles til investorene. Innholdet og omfanget av denne undersøkelsesplikten varierer med omstendighetene i den enkelte emisjon.

Eventuelle ansvarsfraskrivelser fra tilrettelegger kan i mange tilfeller settes til side, slik at ansvar likevel kan gjøres gjeldende. Avhandlingen behandler betydningen av tegnernes egne forhold og egenrisiko ved investeringer i emisjoner. Avhandlingen behandler også blant annet spørsmål om hvem som kan kreve erstatning fra tilrettelegger, og hvilke krav som stilles til årsakssammenheng mellom tilretteleggers forhold og skadelidtes økonomiske tap.

Personalia:
Olav Fr. Perland er cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Han har i flere år arbeidet som advokat med spesialisering i selskapstransaksjoner. Avhandlingen er skrevet i stilling som doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI. Olav Fr. Perland er for tiden advokat og partner i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech i Oslo.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.10.2009, kl. 12:45, Auditorium 4, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Kontaktpersoner:
Olav Perland, epost: ope@wiersholm.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.