Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Havstrømmer i Nordatlanteren

Øyvind Knutsen   
Øyvind Knutsen disputerer tirsdag 30. juni 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Spatial and temporal variability of currents and transport of warm waters towards the Arctic Ocean with focus on the flow towards the Greenland-Scotland ridge and the through flow area at the eastern side of the Fram Strait: Analysis and synthesis”.

Nordatlanteren er et sentralt område i forhold til klimaet i nordvest Europa. Her dannes de mange lavtrykkene som kommer inn i de nordiske hav og som transporterer varme og fuktighet med seg. Her ledes også varmt vann fra Golfstrømmen nordøstover som den Nordatlantiske strømmen, og som for det meste kommer inn i de Nordiske hav i omtrent like store deler mellom Island og Færøyene og gjennom Færøy-Shetland kanalen. Det er knyttet usikkerhet til denne vanntransporten gjennom Nordatlanteren siden strømmene endrer seg i styrke og posisjon med tiden. I tillegg finnes det få direkte målinger av strømmene, de er i stor grad beregnet ut fra temperatur- og saltholdighetsvariasjoner.

I avhandlingen presenteres fire artikler hvor tre av dem omhandler målinger fra Atlanterhavet og en handler om målinger og modellstudie av strømmer langs vestkysten av Svalbard. For første gang er det gjort gjentatte strømmålinger på tvers av Nordatlanteren over flere år. Dette er gjort mulig ved at containerskipet M/S Nuka Arctica, som går i rutefart mellom Aalborg i Danmark og Nuuk på Grønlands vestkyst, har en akustisk strømmåler montert i bunnen. Disse høyoppløste målingene er presentert og gir verdifull kunnskap om tidligere ukjente strukturer og variabilitet i strømmene. Sammen med havhøydemålinger fra satellitter dannes det et bilde av større kompleksitet i det generelle strømmønsteret i det nordlige Atlanterhavet enn hva som har fremkommet av grovere oppløste datasett. Avhandlingen viser at Irmingerstrømmen, som går nordover langs den Midtatlantiske ryggen sør for Island, består av to parallelle grener. Dette ser ut til å være sesongmessig betinget. Turbulent bevegelsesenergi i området er omkring 50% større enn hva man finner ved å måle ved hjelp av drivbøyer.

Personalia:
Øyvind Knutsen er født i 1975 og oppvokst i Bergen. Han er utdannet cand. scient. i fysisk oseanografi ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen i 2003 og begynte da arbeidet med prosjektet Nuka Arctica ved Geofysisk Institutt, UiB. Siden 1.1. 2009 har han vært ansatt som forsker ved SINTEF Fiskeri og havbruk, Trondheim.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.06.2009, kl. 13:15, Auditoriumet i Østfløyen, Geofysisk Institutt, Allégt. 70.

Kontaktpersoner:
Øyvind Knutsen, tlf. 99620293, epost: oyvind.knutsen@sintef.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.