Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Reglene om utsetting av genmodifiserte organismer

Henrik Øvrebø   
Henrik Øvrebø disputerer fredag 11. desember for PhD -graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Rettslig kontroll med usikre følger for naturmiljøet, som følge av utsetting av GMO”

Øvrebø behandler vanskelighetene med å forutse konsekvensene for naturmiljøet og helsen, særlig på lengre sikt, ved dyrking og markedsføring av genmodifiserte organismer (GMOer). Han drøfter hvordan genteknologiloven håndterer usikkerheten ved konsekvensene som en særskilt utfordring. Avhandlingen viser hvordan regelverket tar hensyn til usikkerhet ved at føre vàr-prinsippet er et grunnleggende prinsipp. Men det finnes ennå ikke særskilte krav til utredning av usikkerhet i reglene om konsekvensutredning. Reguleringen av GMOer faller inn under EØS-avtalen, men genteknologiloven atskiller seg fra EUs regler ved at Norge har en viss frihet til vektlegge samfunnsnytte, prinsippet om bærekraftig utvikling og etikk i sine vedtak. Avhandlingen viser at disse hensynene er utfordrende å anvende, men de setter også fokus på usikkerheten. Det er utfordrende å utvikle regelverk som i tilstrekkelig grad håndterer usikre konsekvenser. En hovedårsak til dette er at usikkerhet er et dyptliggende problem, som ikke løses kun med krav om utredning av usikre momenter. Avhandlingen fremholder at vi må lære å utvikle regler som inkluderer usikkerhet som et grunnleggende element i reguleringsregimet.

Typiske GMOer som dyrkes i verden i dag er mais, bomull og soya, som er genmodifisert for å gi motstandsdyktighet mot skadegjørende innsekter eller sprøytemidler. Hovedformålene er å øke og forenkle produksjonen av matvarer, samtidig med å gi miljø- og ernæringsmessige fordeler. EU og Norge er tilbakeholdne med å tillate utsetting av GMOer, idet det her rettes fokus på usikkerheten ved konsekvensene, og at tradisjonelle risikoanalyser ikke alltid gir gode nok svar. Hvordan man bør håndtere usikkerheten som sådan i vedtak om tillatelse til utsetting av GMOer er derfor hovedutfordring for forvaltningen av dette.

Personalia:
Henrik Øvrebø er cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Avhandlingen er skrevet med stipend fra Norges Forskningsråd, mens han har vært ansatt ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.12.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Hvilken frihet har Norge til å legge vekt på særnorske hensyn i GMO-spørsmål under EØS-avtalen?”
Sted: Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Auditorium 2.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.12.2009, kl. 10:15, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Auditorium 2.

Kontaktpersoner:
Henrik Øvrebø, epost: henrik.ovrebo@jur.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.