Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Bedre anslag av utvinningsgrad for olje

Audun Nergård Nyre   
Audun Nergård Nyre disputerer tirsdag 21. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Network Modelling of Multi-Phase Flow in Porous Media.”

I avhandlingen har Nyre funnet parametre som er bestemmende for hvor mye olje en kan forvente å få ut av et reservoar. Dette er oppnådd gjennom modellering av strømning i et nettverk av sandsteinsporer. Bedre karakterisering av reservoarer på mikronivå kan potensielt være viktig for å avgjøre om et oljefunn er drivverdig.

Oljereservoarer er ikke ensartede, og betingelsene for hvor mye olje som kan utvinnes varierer mellom dem. Vannflømming er en vanlig måte å drive ut mest mulig olje av reservoaret, og den andelen olje som er igjen etter injeksjon av vann kalles restoljemetning. Blant parametrene som påvirker restoljemetninga er viskositet, grenseflatespenninger, fuktpreferanser og opprinnelig vannmetning. Modellering av strømning i porøse media gir en bedre forståelse av de komplekse prosessene som avgjør restoljemetningen.

Forandring i restoljemetning som et resultat av variasjoner i fukt (wettability) er studert ved vannflømming. Fuktpreferanser avgjør hvilken fase (vann eller olje) som dekker poreveggen, og dermed gir mulighet for mobilisering gjennom filmstrøm. Tradisjonelt har man antatt at vann er den fuktende fasen, men forskning viser at de fleste reservoarer er intermediært fuktede (både vann- og olje-fuktede). Restoljemetningen er dermed lavere enn først antatt.

Eksperimentelle data har blitt bekreftet ved nettverkssimuleringer og samtidig antydes det hvilke parametre som avgjør restoljemetningen. Nyre har videreutviklet en nettverksmodell slik at den er tilpasset forskningen i denne avhandlingen.

Ved trykkavlastning ”koker” gassen ut av oljen. Gassens ekspansjon driver ut oljen. Gassen har lavere tetthet enn oljen og migrerer dermed mot toppen av nettverket. Når tilstrekkelig med gass har blitt frigjort dannes det en kontinuerlig ”sti” av gass gjennom porestrukturen, og denne metningen kalles kritisk gassmetning. Ved kritisk gassmetning går oljeproduksjonen ned.

Nyre har studert hvordan spredningsfenomener påvirker kritisk gassmetning ved hjelp av nettverksmodellering.

Personalia:
Audun Nergård Nyre er født i 1976 og oppvokst i Harstad. Han er utdannet cand. scient. i teoretisk partikkelfysikk fra Institutt for Fysikk og Teknologi ved Universitetet i Bergen i 2004. I arbeidet med doktorgraden har han vært knyttet til Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR) og Institutt for Fysikk og Teknologi, UiB. Han er nå bosatt i Tromsø.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.04.2009, kl. 13:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Audun Nergård Nyre, tlf: 908 70 350, epost: audun.nyre@cipr.uib.no, audun.nyre@gmail.com
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.