Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Mobbing i arbeidslivet: Metodologiske aspekter

Morten Birkeland Nielsen   
Morten Birkeland Nielsen disputerer tirsdag 5. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Methodological aspects in research on workplace bullying. Operationalisations, measurements, and samples.”

Mobbing i arbeidslivet er et fenomen som har blitt viet mye oppmerksomhet innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi i løpet av de siste to tiår. Flere studier, både i Norge og internasjonalt, indikerer at mobbing på arbeidsplassen forekommer relativt hyppig og kan ha alvorlige konsekvenser for den eller de som er utsatt for slike handlinger. Et problem med forskningen på området er imidlertid at en rekke ulike måle- og utvalgsmetoder er blitt benyttet. Det finnes svært lite forskning om hvordan nettopp metodevalg påvirker forskningsresultatene. Således vet man lite om påliteligheten og gyldigheten til de ulike forskningsoppsettene, og det er usikkert hvorvidt resultater fra studier med ulikt metodevalg faktisk kan sammenlignes.

Morten Birkeland Nielsen har gjennomført tre studier som undersøker hvordan ulike målemetoder og utvalgsteknikker påvirker funn på mobbing i arbeidslivet. I den første studien ble forekomst av mobbing i Norge undersøkt i et landsrepresentativt utvalg ved hjelp av en rekke ulike målemetoder. I den andre studien ble et bekvemmelighetsutvalg av mobbeofre sammenlignet med en representativ gruppe av ofre for mobbing. I den tredje studien ble 92 estimater på forekomst av mobbing fra 80 unike utvalg undersøkt ved hjelp av meta-analyser.

Funnene fra de tre studiene indikerer at valg av metode og design har en markant innvirkning på forskningsresultatene. Prevalensestimater for mobbing i arbeidslivet avhenger i betydelig grad av hvordan fenomenet er målt og hvordan respondenter blir rekruttert. For eksempel viser resultatene fra den første studien at forekomst av mobbing varierer mellom 0.6 til 13.4 prosent, avhengig av målemetode.

En implikasjon av Nielsens doktorgradsarbeid er derfor at fremtidig forskning på mobbing i arbeidslivet, så vel som andre relaterte forskningsområder, må ta større hensyn metodologiske faktorer og forskningsdesign.

Professor Ståle Einarsen har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet, mens Professor Stig Berge Matthiesen har fungert som biveileder.

Personalia:
Morten Birkeland Nielsen er født i 1977 og har vokst opp i Bergen. Han er Cand. polit. med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim i 2003. Nielsen har i perioden 2005 til 2009 vært tilsatt som universitetsstipendiat ved Det psykologiske fakultet, UiB. Her har han vært tilknyttet ”Forskningsgruppe for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt”.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.05.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Challenging some of the flaws and assumptions in workplace bullying research: Illuminating insights on the tasks ahead".
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.05.2009, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Morten Birkeland Nielsen, tlf. 55 58 23 35, epost: morten.nielsen@psysp.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.