Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Stabilitet og endring i de skandinaviske sykehussystemene

Simon Neby   
Simon Neby disputerer fredag 5. juni for Phd-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Institituional reform and governance in the Scandinavian hospital fields. The dynamics of and between change and control”

Avhandlingen tar for seg utviklingen av sykehussystemene i Norge, Sverige og Danmark. Den sentrale problemstillingen er knyttet til forholdet mellom endringer i organisasjonsformer på systemnivå og ulike former for kontroll av de tre systemene. Et hovedspørsmål er i hvilken grad ulike typer organisasjonsendringer påvirker styringsinnsats i sykehussystemene, og hvordan. Studien sammenligner de tre landenes sykehussystemer med formål om å beskrive og forklare likheter og forskjeller mellom disse. Avhandlingen har også en teoretisk ambisjon om å utforske forholdet mellom to viktige teoretiske tradisjoner innen organisasjons- og statsvitenskap; institusjonell teori og governance-teori.

Blant funnene kan nevnes at forskjellene mellom de tre skandinaviske sykehussystemene på mange områder er større enn det vanligvis antas, både med hensyn til utvikling over tid og hvordan de styres og organiseres. Det betyr at dagens organisatoriske ordninger ikke kan forstås uten et perspektiv som inkluderer en historisk og kontekstuell tilnærming. Det viser seg også at den senere tids markedsorienterte reformer har forskjellige utslag i de tre systemene, både i omfang og innhold. Mer teoretisk orientert peker avhandlingen på betydningen av kontekst og kompleksitet i både struktur og prosess som en viktig grunn til at man vanskelig kan benytte forenklede modeller i beskrivelsen av slike systemer. Ideen om hybride organisasjonsformer er derfor viktig for den teoretiske forståelsen og forklaringsmåtene.

Avhandlingen har to hoveddeler. Den første presenterer de overordnede problemstillingene, teoretisk rammeverk, metode, og det foretas en overgripende analyse. Den andre delen består av fire artikler, der den enkelte artikkel hver for seg tar opp tematikk knyttet til endring og stabilitet, styring og kontroll.

Personalia:
Simon Neby er født i 1973, og oppvokst på Røros. Han ble cand.polit. fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap i 2002. Før stipendiatperioden arbeidet han som forskningsassistent ved Stein Rokkan Senter for Flerfaglige Samfunnsstudier. Stipendet var dels finansiert av Høgskolen i Bergen, dels finansiert over et NFR-prosjekt kalt ”Autonomy, Transparency, Management – Reform dynamics in healthcare” ved Rokkansenteret. Neby er i dag ansatt som forsker ved Rokkansenteret.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.06.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Ifølge OECD's helsestatistikk - Health at a Glance 2007, OECD 2007, chart 5 - var det pr. 2005 ganske betydelige forskjeller i helseutgifter pr. capita mellom Norge og de øvrige Nordiske land. Det er nærliggende å anta at det finnes liknende forskjeller når det gjelder utgifter til sykehusdrift. Redegjør kort, med henvisning til relevant statistikk, i hvilken grad dette er tilfelle. Diskuter deretter mulige årsaker til det mønster som sistnevnte statistikk tegner og deres teoretiske implikasjoner."
Sted: Ulirike Pihls hus, Professor Keysers gt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.06.2009, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gt. 1.

Kontaktpersoner:
Simon Neby: 55 58 83 64 (kontor), epost: simon.neby@rokkan.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.