Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Kliniske studier på balansenervesvulster

Erling Myrseth   
Erling Myrseth disputerer fredag 27. februar 2009 for for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Clinical Studies of Vestibular Schwannomas”

Vestibularis-schwannomer er godartede, langsomtvoksende svulster på en av balansenervene. Svulstene har også blitt kalt acusticusnevrinomer (hørselsnervesvulster), fordi hovedsymptomet ved disse svulstene er hørselstap på det ene øret. Andre vanlige symptomer er øresus, svimmelhet og ustøhet.

Svulsten er relativ sjelden, og i Norge diagnostiseres ca 70-90 nye svulster pr år. Behandling er enten å fjerne svulsten ved et kirurgisk inngrep, eller stoppe videre vekst ved bestråling i en såkalt strålekniv. Store svulster må opereres, mens mindre svulster kan behandles med begge behandlingsalternativene. Haukeland Universitetssykehus er det eneste sykehus i Norge som har strålekniv, og dette har medvirket til at de fleste pasienter i Norge med svulst på balansenerven henvises hit.

Doktoravhandlingen tar sikte på å kartlegge livskvalitet hos ubehandlede pasienter, samt sammenligne behandlingseffekt, komplikasjoner, symptomprogresjon og livskvalitet hos pasienter som blir behandlet, enten med operasjon eller strålekniv.

Avhandlingen konkluderer med at pasienter med balansenervesvulster har redusert livskvalitet både før og etter behandling. Små og mellomstore svulster trenger derfor ikke behandling før vekst er dokumentert. Når behandling er nødvendig er stråleknivsbehandling like effektiv og mindre risikofylt sammenlignet med operativ behandling. Store svulster må imidlertid fortsatt opereres.

Personalia:
Erling Myrseth er født i Ålesund i 1950. Etter medisinsk embetseksamen i Bergen i 1975 var han turnuslege og assistentlege ved Narvik sykehus før han begynte ved nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus i 1980. Han ble godkjent spesialist i nevrokirurgi 1985, og har vært overlege ved nevrokirurgisk avdeling siden 1987. Siden 2001 har han vært avdelingssjef.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.02.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Benign and malignant schwannomas of peripheral nerves"
Sted: Auditorium 1, BB-bygget.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.02.2009, kl. 10:15, Auditorium 1, BB-bygget.

Kontaktpersoner:
Erling Myrseth, Telefon 55975663, epost: ermy@helse-bergen.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.