Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Kommunikasjon mellom nerveceller i øyets netthinne

Svein Harald Mørkve   
Svein Harald Mørkve disputerer 20. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Synaptic transmission between rod bipolar cells and amacrine cells in the mammalian retina".

Synssansen er en av våre mest komplekse sanser og den spiller en avgjørende rolle for vår interaksjon med miljøet rundt oss. I øyets netthinne omdannes lysimpulser til elektriske signaler av spesialiserte nerveceller kalt fotoreseptorer. Disse elektriske signalene prosesseres gjennom bestemte kretser bestående av ulike typer nerveceller for effektivt å kunne kode synsinntrykk som videresendes til hjernen. Det finnes flere ulike kretser for signalbearbeiding i netthinnen, og Mørkve har undersøkt signaloverføringen mellom nerveceller i kretser av særlig betydning for syn ved dunkel belysning.

Kontaktpunkter mellom to nerveceller der signaloverføring foregår blir kalt synapser og de biologiske prosessene som er ansvarlig for overføringen kalles synaptisk transmisjon. Den vanligste form for synaptisk transmisjon består i at en nervecelle frisetter en bestemt signalsubstans, kalt nevrotransmitter, i en synapse. Nevrotransmitter-molekylene binder seg så til ulike reseptorer på den andre nervecellen i synapsen og kan utløse en elektrisk respons i denne.

I sitt arbeid har Mørkve undersøkt egenskapene til ulike reseptormolekyler involvert i synaptisk transmisjon mellom bestemte typer av nerveceller i netthinnen. Undersøkelsene er gjort ved å registrere strøm fra levende nerveceller og ved å trekke fri biter av cellemembranen fra disse cellene for så å registrere strøm som utløses ved aktivering av reseptorer i membranbitene. Mørkve har også utviklet metoder for å registrere elektrisk aktivitet i utløpere av en bestemt type nervecelle og arbeidet hans har bidratt til en øket forståelse for den signalprosesseringen som foregår mellom nerveceller i netthinnen.

Avhandlingen utgår fra Institutt for biomedisin med professor Espen Hartveit som veileder.

Personalia:
Svein Harald Mørkve er født i 1973 og oppvokst i Samnanger utenfor Bergen. Han har gått på forskerlinjen ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen, og har etter avlagt medisinsk embetseksamen i 2004 vært ansatt ved Institutt for biomedisin. Han er nå turnuslege på Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.03.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Parallel processing in the visual system. The role of retinal mechanisms"
Sted: Auditorium B301, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.03.2009, kl. 10:15, Auditorium B301, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Svein Harald Mørkve, tlf. 93 00 67 59, epost: svein.morkve@biomed.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.