Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Sentrale molekyler i immunsystemet hos laks

Lindsey Moore   
Lindsey Moore disputerer fredag 27. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Molecular characterisation of T cell co-receptors CD3, CD8 and CD4 in Atlantic salmon (Salmo salar)”

Et stadig tilbakevendende problem innen akvakulturnæringen er infeksiøse sykdommer. For å bekjempe sykdomsfremkallende organismer utvikles det hele tiden nye og bedre vaksiner og andre forebyggende tiltak for å oppnå bedre livsvilkår for fisken, mindre medisinbruk og større lønnsomhet i næringen. I denne sammenhengen er det helt essensielt å få etablert bedre kjennskap til fiskens immunforsvar, og utvikle reagenser som gjør det mulig å måle immunresponser på en enkel måte.

Immunsystemet hos fisk har vist seg å ha mange likhetstrekk med det vi kjenner fra mennesker, men også vesentlige forskjeller. Bruk av moderne genteknologiske metoder har gjort det mulig, på relativt kort tid, å karakterisere mange av de viktigste molekylene som uttrykkes av fiskens immunceller.

Moores avhandling omfatter karakterisering av CD3-, CD8- og CD4-molekyler som uttrykkes på T-celler. CD-betegnelsen er en måte å systematisere molekyler som uttrykkes på overflaten av immunceller. Molekylene hos laks er identifisert og navngitt på grunnlag av likheter til de tilsvarende molekylene i menneske. Fordi molekylene har divergert gjennom lang tid i evolusjonen er sekvenslikheten mellom laks og menneske tildels svært lav. Karakteristiske kjennetegn i sekvensene, analyse av genenes plassering i forhold til andre gener i genomet og uttrykkingsmønsteret i ulike vev gjorde det imidlertid mulig å identifisere molekylene.

Pa grunnlag av sekvensinformasjonen som har blitt generert i avhandlingen har det blitt laget antistoff som spesifikt gjenkjenner CD3 hos laks. Dette er det første veldefinerte spesifikke antistoffet som er laget mot T-celler hos laks. Forøvrig er det satt i gang produksjon av antistoffer mot CD8 og CD4, for å kunne identifisere subpopulasjoner av T-celler.

Spesifikke antistoffer mot T-celler danner et viktig fundament for videre forskning og utvikling innen dette feltet.

Personalia:
Lindsey Moore flyttet til Norge i 1986 og har arbeidet ved UiB siden da. Hun tok Cand. Scient. eksamen i biokjemi i 1994. Fra 2003 var hun tilknyttet FUGE-prosjektet ”Function and expression of disease related genes in Atlantic salmon” som ingeniør. De to siste årene har hun vært PhD-stipendiat ved Institutt for biologi.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.03.2009, kl. 10:15, Store Auditorium i Datablokken, Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgt.55

Kontaktpersoner:
Lindsey Moore, epost: lindsey.moore@bio.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.