Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Spilleavhengighet: utbredelse, mekanismer og behandling.

Helge Molde   
Helge Molde disputerer 15. januar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Pathological gambling: prevalence, mechanisms and treatment outcome”

Patologisk spilleavhengighet har de siste årene fått mye oppmerksomhet i Norge. Kjennetegn blant de som rammes er i tillegg til store økonomiske problemer, også personlige, emosjonelle, familiære og sosiale vansker. Pengespillavhengighet er også karakterisert ved tap av kontroll over egen atferd, overopptatthet av spill og påfølgende negative konsekvenser.

Helge Molde har gjennomført tre studier som omhandler pengespillavhengighet. En av disse er en studie på utbredelse av pengespillproblemer blant ungdom i den videregående skole i Norge. I tillegg er det gjort en eksperimentell studie hvor han har studert om personer rammet av avhengighet til pengespill viser ufrivillig oppmerksomhet rettet mot pengespillstimuli. I den tredje studien undersøkte han effekten av korttids kognitiv gruppebehandling for pengespillavhengige med et randomisert venteliste-kontroll design.

Resultatene viste relativt høy forekomst av pengespillproblemer blant ungdom i 16-19 års alder. I tillegg påpekes behovet for å validere ulike kartleggingsinstrumentene brukt i prevalensforskning ved bruk av såkalte ”item-respons analyser”. I den eksperimentelle studien fremgikk det at pengespillavhengige viste ufrivillig oppmerksomhet mot pengespillrelaterte stimuli av visuell art sammenlignet med en kontrollgruppe uten pengespillproblemer. Resultatene av studien kan sies å utvide kunnskapsgrunnlaget om ufrivillig oppmerksomhet blant pengespilleavhengige. Effekten av korttids behandling var blandet, både umiddelbart etter behandling og ved oppfølging 3 og 6 måneder etter behandling. Symptombedring ble vist når det gjaldt rapportert trang til å spille og opplevelse av kontroll, men ikke på atferdsmål som målte hvor mye man spilte for og hvor ofte man spilte. Resultatene av studien tyder på at mange spilleavhengige ville hatt nytte av et mer omfattende og mer tilpasset behandlingstilbud enn det som har vært standard i Norge.

Arbeidet ble gjennomført ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen der Helge Molde var knyttet til ”The Bergen Group for Treatment Research”.

Personalia:
Helge Molde er født i 1967 og oppvokst i Bergen. Han er cand. psychol fra Universitetet i Bergen, 1997, og har i perioden 2004-2008 arbeidet som doktorgradsstipendiat ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.01.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Processing gambling stimuli and its implication for cognitive therapy".
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.01.2009, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Helge Molde, tlf. 55 58 86 82, epost: helge.molde@psysp.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.