Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Allmennkringkasting på internett

Hallvard Moe   
Hallvard Moe disputerer fredag 6. februar 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Public Broadcasters, the Internet, and Democracy. Comparing Policy and Exploring Public Service Media Online”

Institusjoner som NRK driver med kringkasting av radio og tv. Men siden midten av 1990-tallet har slike offentlig eide og finansierte selskaper ekspandert til nye medieplattformer. Det får store konsekvenser for deres samfunnsmessige rolle, og stiller også nye krav til mediepolitikken. Moe argumenterer for at vi må se internett som likeverdig med radio og tv når allmennkringkasting omdefineres i en digital tidsalder.

Ved å sammenligne NRK med BBC i Storbritannia, samt Tysklands ARD og ZDF, viser studien hvordan slike allmennkringkastere har utnyttet mulighetene og håndtert utfordringene knyttet til internetts framvekst. Moe undersøker også hvordan nasjonale og overnasjonale politiske myndigheter, som for eksempel EU, har taklet allmennkringkasternes inntog på internett.

Moe konkluderer med at tradisjonell mediepolitikk ikke plutselig forandres i møte med digital teknologi. Allmennkringkasternes vilkår defineres fortsatt innenfor tradisjonelle rammer. Derfor har utviklingen og reguleringen av institusjonenes internettjenester vært preget av lite prinsipielle løsninger. NRK har for eksempel hatt relativt fritt spillerom til å eksperimentere og forme utviklingen selv, uten tett oppfølging fra politikerne.

Denne situasjonen forandrer seg i møte med EUs regler om statsstøtte, som også Norge må følge. EU vil begrense omfanget av allmennkringkasternes lisensfinansierte nettilbud. Derfor sier reglene at innhold på nettsider bare skal være et supplement til radio- og tv-programmene.

Med EUs mediepolitikk kan det være vanskelig å se den potensielle samfunnsmessige verdien av allmennkringkasternes mangfoldige internettjenester. Moe kommer med forslag til hvordan allmennkringkasterne bedre kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag på internett. Han drøfter så dette forslaget i forhold til ulike typer nettjenester levert av allmennkringkastere som NRK, blant annet diskusjonsforum, dataspill og tredimensjonale virtuelle verdener. Målet er å revitalisere diskusjoner om allmennkringkasting som et mediepolitisk verktøy.

Personalia:
Hallvard Moe ble født på Stord. Han tok cand. polit.-graden i 2002 ved Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen (UiB). Moe har vært produsent for Bergen internasjonale filmfestival (BIFF), og fra 2004-2008 var han universitetsstipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Siden høsten 2008 har han jobbet som forsker samme sted, tilknyttet DigiCult-prosjektet. Fra august 2008 skal Moe arbeide med et postdoktor-prosjekt ved UiB finansiert av Norges Forskningsråd om deltagelse i internettmedier og konsekvensene for offentlighetens struktur.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.02.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Media, technology and the public sphere: from the press age to the digital era”
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.02.2009, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Hallvard Moe, tlf: 55589113 (a), epost: hallvard.moe@infomedia.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.